×

Wyszukaj w serwisie

Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o. o.

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach
Sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach przy ul. Kołłątaj 5

zaprasza uprawnione podmioty 

do składania ofert

celem zawarcia umowy o przeprowadzenie

dobrowolnego badania sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. i 2025 r.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dobrowolne badanie rocznego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach za rok obrotowy 2024 i 2025  oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (tj. Teks jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1302);

 

Podstawowe dane jednostki badanej: nazwa Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością, adres: ul. Kołłątaja 5 48-100 Głubczyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Opole VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000232677,

NIP: 748-000-19-76, REGON: 000616847

 

 Od firmy audytorskiej oczekujemy:

 1. zbadania sprawozdania zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
 2. gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy bez dodatkowego wynagrodzenia, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe spółki,
 3. gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki bez dodatkowego wynagrodzenia,
 4. przedłożenia opinii i raportu w 3 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz do Rady Nadzorczej,
 5. zbadania poprawności wyliczenia rekompensaty z tytułu realizowania umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

 

Oferta powinna zawierać informację o ofercie, w tym:

 1. informacje o firmie audytorskiej oraz biegłym rewidencie, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych dotyczącą:
  • formy prowadzenia działalności
  • aktualny odpis z właściwego rejestru,
  • wpisu do rejestru biegłych rewidentów,
  • wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  • ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
  • liczby zatrudnionych biegłych rewidentów,
 2. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 3. cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, uwzględniającą całość kosztów prac w wartości netto i brutto,
 4. określenie składu zespołu przeprowadzającego badania,
 5. wskazanie metod i terminów badań sprawozdania finansowego wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, z uwzględnieniem ilości dni pracy w Spółce
 6. wzór umowy na badanie

 

Informacje dodatkowe na temat zamawiającego"

Data powstania spółki 2005 rok

Suma bilansowa na dzień 31.12.2023 r. wynosiła – 5.960.544,89 zł

Ilość zatrudnionych osób na dzień 31.12.2023 r. – 111 osoby

Spółka jest płatnikiem VAT.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania oraz przekazanie opinii i raportu do dnia 10.04.2025 r.   za 2024 r. oraz odpowiednia 10.04.2026 r. za 2025r.
 2. Miejscem badania będzie siedziba spółki
 3. Zapłata za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przedłożeniu sprawozdania, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 5. W toku badania i oceny ofert spółka może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Wyniki i wybór oferty zostanie ogłoszony po zaakceptowaniu Wykonawcy przez Radę Nadzorczą Spółki  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki
 7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana poinformowany będzie telefonicznie.
 8. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
 9. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 i 2025"  w nieprzekraczalnym terminie 25.06.2024 r. do godz. 14.00 w siedzibie spółki tj. PKS w Głubczycach Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 5 48-100 Głubczyce, w sekretariacie w godz. 7.00 -14.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby spółki lum z wykorzystaniem poczy elektronicznej na adres e.malko-kolodziej@pks.glubczyce.pl
 10. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Elżbieta Małko-Kołodziej – Główna Księgowa Spółki, kontakt tel. 77 485 30 71 wew. 29

 


SPRZEDAŻ BILETÓW

 

SZANOWNI PODRÓŻNI


Informujemy, że sprzedaż indywidualnych biletów miesięcznych na miesiąc LIPIEC 2024r. będzie prowadzona w:

 

GŁUBCZYCACH 

od 26.06.2024r. do 12.07.2024r. wyłącznie w siedzibie firmy 

na ul. Kołłątaja 5 w godzinach: 7:00-15:00

tel. 724 200 012

 

PRUDNIKU

W dniach od 27.06.2024 do 12.07.2024r. w biurze na dworcu w godzinach: 7:00-15:00

tel. 724 211 040

 

KRAPKOWICACH 

W dniach od 27.06 do 28.06.2024r. oraz od 01.07.2024r. do 12.07.2024 na dworcu autobusowym w godzinach 8:00 -14:30

tel. 77 466 1752

 

GŁOGÓWKU

W BIURZE PODRÓŻY D-TRANS NA UL. MICKIEWICZA 12 w dniach od 24.06.2024r. do 28.06.2024r. oraz od 01.07.2024r. do 12.07.2024r. w godzinach: 9:00 -15:30 

tel. 77 437 3721

 

RACIBORZU

W dniach od 27.06.2024r. do 28.06.2024r. oraz od 01.07.2024r. do  02.07.2024r. w kasie biletowej w godzinach od 6:45 - 14:30

tel. 32 415 3380 wew. 123

 

!!!   UWAGA   !!!

Przy zakupie biletu miesięcznego ulgowego (szkolnego lub z inną ulgą) należy każdorazowo okazać DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z TEJ ULGI  np. ważną legitymację szkolną BEZ WAŻNEGO DOKUMENTU BILET NIE ZOSTANIE WYDANY

 

------------------------------------------------------------------

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że nasze bilety można również kupić on-line na naszej stronie internetowej poprzez zakładkę "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w okresie ferii letnich, tj. w dniach 24.06 – 31.08.2024r.

obowiązuje poniższy wakacyjny rozkład jazdy:

 

Kursy wykonywane od poniedziałku do piątku

 

Głubczyce – Bliszczyce 6:25

Głubczyce – Braciszów 14:15

Głubczyce – Branice 8:15, 11:10, 13:35

Głubczyce – Kazimierz 14:15

Głubczyce – Kietrz 7:55, 12:45, 14:25, 15:45 (przez Branice 16:39)

Głubczyce – Opawica 7:50, 12:25

Głubczyce – Opole 5:30, 6:45, 7:40, 9:10, 11:30, 13:30, 14:30, 16:00, 17:10

Głubczyce – Pilszcz 11:45 (przez Branice 12:30)

Głubczyce – Racibórz 5:35, 7:45, 11:30, 14:20, 16:35

Głubczyce – Racławice Śląskie 11:55, 15:30

Głubczyce – Radynia 9:35

Głubczyce – Ściborzyce Wielkie 12:00

Głubczyce – Widok 6:00, 10:30, 15:15

Bliszczyce – Opole 6:55 (przez Branice 7:00, Głubczyce 7:40)

Braciszów – Głubczyce 8:00

Branice – Głubczyce 9:10, 11:55

Branice – Kietrz 7:00, 15:10

Kietrz – Branice 15:50

Kietrz – Głubczyce 8:15, 9:40, 12:00, 13:35, 14:30, 16:40

Kietrz – Nasiedle 13:30 (tylko w środy i piątki)

Kietrz – Opole 15:25 (przez Głubczyce 16:00)

Kietrz – Piszcz 6:00

Kietrz – Ściborzyce Wielkie 8:45

Lisięcice – Głubczyce 8:10

Nasiedle – Kietrz 13:55  (tylko w środy i piątki)

Opawica – Głubczyce 8:35, 13:35

Opole – Głubczyce 7:10, 9:30, 10:30, 12:30, 14:10, 15:40, 16:30, 18:05, 20:00

Pilszcz – Głubczyce 6:20

Pilszcz – Kietrz 13:00

Racibórz – Głubczyce 6:50, 8:50, 13:00, 15:30, 17:30

Racławice Śląskie – Głubczyce 7:00

Radynia – Głubczyce 10:05

Ściborzyce Wielkie – Kietrz 9:10, 13:20

Widok – Głubczyce 6:20, 15:35

 

W soboty i niedziele kursujemy jak zwykle

 

____________________________________

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. Oddział w Prudniku informuje, że w okresie ferii letnich, tj. w dniach 24.06 – 31.08.2024r.

obowiązuje poniższy wakacyjny rozkład jazdy:

 

 Kursy wykonywane są od poniedziałku do piątku:

 

Prudnik – Złotniki p. Białą  04.50, 13.10

Złotniki -  Prudnik p. Białą  05.48, 14.10

Prudnik – Opole p. Górkę    05.10, 08.00, 14.15,

Prudnik – Opole p. Dębinę  07.00, 10.00,  18.00

Opole – Głuchołazy p. Prudnik, Pokrzywną  06.30, 09.10, 19.20

Głuchołazy – Opole p Prudnik 06.40, 09.20

Opole – Prudnik   11.30, 13.00, 15.45

Głogówek – Prudnik p. Wierzch godz. 07.10, 08.40, 10.25, 12.40, 13.50

Prudnik – Głogówek p. Wierzch godz. 07.55, 09.40, 11.40, 13.05, 15.15

Prudnik – Głogówek p. Solec godz.08.20, 13.45

Głogówek – Prudnik p. Solec godz. 09.15, 14.38

Głuchołazy – K.Koźle p. Prudnik godz.07.10, 13.35

K.Koźle – Głuchołazy p. Prudnik godz.10.25, 15.40

Prudnik – Głuchołazy p. Pokrzywną 07.50, 08.45, 10.30, 11.40, 12.30, 13.30 15.00, 16.15, 17.10, 20.40

Głuchołazy – Prudnik p. Pokrzywną  godz. 08.25, 11.20,14.20, 15.35, 16.50

Głuchołazy – Prudnik p.Wierzbiec, Moszczankę 05.10, 13.10, 21.10

Prudnik – Głuchołazy p. Moszczankę, Wierzbiec godz.06.15, 14.15, 22.15
Prudnik – Biała p. Lubrzę 13.00

Prudnik – Biała p. Prężynkę 06.05, 14.05

Biała – Prudnik p. Lubrzę 06.30, 14.30

Biała – Prudnik p. Prężynkę 05.25, 13.25

Prudnik – Górka Prudnicka p. Białą 09.30, 15.50

Górka Prudnicka – Prudnik 10.26

Prudnik – Korfantów 08.10,12.00, 15.20

Korfantów – Prudnik 07.00, 08.45, 12.40

Prudnik-Chrzelice-Krobusz 07.20, 10.20

Prudnik – Biała p. Śmicz  13.30

Biała – Prudnik p. Śmicz 14.03

Prudnik – Nysa p. Ścinawę 09.00

Nysa – Prudnik p. Ścinawę 11.30

Prudnik – Czyżowice 08.00, 15.00

Czyżowice – Prudnik 08.07, 15.07

Prudnik-Wierzbiec-Szybowice 07.05, 07.55, 12.30, 14.45

Prudnik-Szybowice-Piorunkowice 07.45, 09.50, 11.00, 16.30

Prudnik – Rzymkowice p. Śmicz, Białą  07.45, 11.30

Prudnik – Ścinawa Mała  13.30, 15.30

Ścinawa Mała – Prudnik 07.02, 14.05

Prudnik – Przydroże Małe 08.20, 12.00, 15.30

Przydroże Małe – Prudnik  08.48, 12.41

Prudnik – Trzebina 07.40, 09.25 ,14.20

Rudziczka-Piorunkowice – Prudnik 06.11

Głuchołazy – Prudnik p. Wierzbiec 13.50


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w dziś, tj. 03.06.2024 kurs Bliszczyce - Opole, wyjazd z Bliszczyc o godzinie 06:55 jest opóźniony około 20 minut.

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


SPRZEDAŻ BILETÓW

 

SZANOWNI PODRÓŻNI


Informujemy, że sprzedaż indywidualnych biletów miesięcznych na miesiąc CZERWIEC 2024r. będzie prowadzona w:

 

GŁUBCZYCACH 

od 28.05.2024r. do 29.05.2024r. oraz 03.06.2024r. w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach 7:00-15:00

31.05.2024r. nie prowadzimy sprzedaży (tylko sprzedaż przez Internet)

od 04.06.2024r. do 14.06.2024r. wyłącznie w siedzibie firmy 

na ul. Kołłątaja 5 w godzinach: 7:00-15:00

tel. 724 200 012

 

PRUDNIKU

W dniu 27.05.2024r. w biurze na dworcu w godzinach 7:00-15:00

W dniach od 28.05.2024r do 29.05.2024r. oraz od 03.06.2024r. do 04.06.2024r. w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach: 7:00-15:00

W dniach od 05.06.2024 do 14.06.2024r. w biurze na dworcu w godzinach: 7:00-15:00

tel. 724 211 040

 

KRAPKOWICACH 

W dniach od 28.05 do 29.05.2024r. oraz od 03.06.2024r. do 14.06.2024 na dworcu autobusowym w godzinach 8:00 -14:30

tel. 77 466 1752

 

GŁOGÓWKU

W BIURZE PODRÓŻY D-TRANS NA UL. MICKIEWICZA 12 w dniach od 15.05.2024r. do 29.05.2024r. oraz od 03.06.2024r. do 14.06.2024r. w godzinach: 9:00 -15:30 

tel. 77 437 3721

 

RACIBORZU

W dniach od 28.05.2024r. do 29.05.2024r. i 31.05.2024r. oraz od 03.06.2024r. do  04.06.2024r. w kasie biletowej w godzinach od 6:45 - 14:30

tel. 32 415 3380 wew. 123

 

!!!   UWAGA   !!!

Przy zakupie biletu miesięcznego ulgowego (szkolnego lub z inną ulgą) należy każdorazowo okazać DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z TEJ ULGI  np. ważną legitymację szkolną BEZ WAŻNEGO DOKUMENTU BILET NIE ZOSTANIE WYDANY

 

------------------------------------------------------------------

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że nasze bilety można również kupić on-line na naszej stronie internetowej poprzez zakładkę "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl

 

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, o możliwych opóźnieniach w kursowaniu autobusów w dniach 21 – 22 maja 2024r., w związku z pracami modernizacyjnymi drogi powiatowej na odcinku Dziećmarów – Baborów.

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w dniu:

 

Czwartek 30 maja 2024r. (Boże Ciało) nie kursujemy

 

Piątek 31 maja 2024r. kursujemy jak w sobotę:

 

- Głubczyce – Opole, wyjazd z Głubczyc o godzinie 06:00, 13:30, 18:30

- Głubczyce – Kietrz, wyjazd z Głubczyc o godzinie 06:30, 13:45

- Opole - Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie 16:00, 18:05, 20:00

- Opole - Kietrz, wyjazd z Opola o godzinie 10:30

- Opole - Branice, wyjazd z Opola o godzinie 08:20, 13:30

- Branice – Głubczyce, wyjazd z Branic o godzinie 15:50

- Branice – Opole, wyjazd z Branic o godzinie 11:00

- Kietrz – Głubczyce, wyjazd z Kietrza o godzinie 12:55

- Kietrz - Opole, wyjazd z Kietrza o godzinie 07:25, 14:20

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, o możliwych opóźnieniach w kursowaniu autobusów w dniach 16 – 20 maja 2024r., w związku z pracami modernizacyjnymi drogi powiatowej na odcinku Chomiąża – Pietrowice Głubczyckie.

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, o możliwych opóźnieniach w kursowaniu autobusów, spowodowanych pracami modernizacyjnymi na tymczasowo zamkniętym docinku drogi na trasie Bogdanowice – Bogdanowice Kolonia.

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w czwartek 09.05.2024 kurs Głubczyce - Opawica o godzinie 14:30 jest odwołany.

Następny kurs Głubczyce - Opawica jest o godzinie 15:25 i pojedzie zgodnie z rozkładem jazdy.

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w poniedziałek 06.05.2024 kurs Głubczyce - Kazimierz o godzinie 14:15 jest odwołany.

Następny kurs Głubczyce - Kazimierz jest o godzinie 15:10 i pojedzie zgodnie z rozkładem jazdy.

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w piątek 26.04.2024 kurs Głubczyce - Kazimierz o godzinie 14:15 jest odwołany.

Następny kurs Głubczyce - Kazimierz jest o godzinie 15:10 i pojedzie zgodnie z rozkładem jazdy.

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w dniu:

1 oraz 3 maja 2024r. nie kursujemy 

2 maja 2024r. kursujemy jak w sobotę:

 

- Głubczyce – Opole, wyjazd z Głubczyc o godzinie 06:00, 13:30, 18:30

- Głubczyce – Kietrz, wyjazd z Głubczyc o godzinie 06:30, 13:45

- Opole - Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie 16:00, 18:05, 20:00

- Opole - Kietrz, wyjazd z Opola o godzinie 10:30

- Opole - Branice, wyjazd z Opola o godzinie 08:20, 13:30

- Branice – Głubczyce, wyjazd z Branic o godzinie 15:50

- Branice – Opole, wyjazd z Branic o godzinie 11:00

- Kietrz – Głubczyce, wyjazd z Kietrza o godzinie 12:55

- Kietrz - Opole, wyjazd z Kietrza o godzinie 07:25, 14:20

 


SPRZEDAŻ BILETÓW

 

SZANOWNI PODRÓŻNI


Informujemy, że sprzedaż indywidualnych biletów miesięcznych na miesiąc MAJ 2024r. będzie prowadzona w:

 

GŁUBCZYCACH 

od 29.04.2024r. do 30.04.2024r. oraz 06.05.2024r. w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach 7:00-15:00

od 07.05.2024r. do 14.05.2024r. wyłącznie w siedzibie firmy 

na ul. Kołłątaja 5 w godzinach: 7:00-15:00

tel. 724 200 012

 

PRUDNIKU

W dniu 26.04.2024r. w biurze na dworcu w godzinach: 7:00-15:00

W dniach od 29.04.2024r do 30.04.2024r. oraz 06.05 i 07.05.2024r. w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach: 7:00-15:00

W dniach od 08.05.2024 do 14.0 do 12.04.2024r. w biurze na dworcu w godzinach: 7:00-15:00

tel. 724 211 040

 

KRAPKOWICACH 

W dniach 29.04, 30.04.2024r. oraz do 06.05.2024r. do 14.05.2024 na dworcu autobusowym w godzinach 8:00 -14:30

tel. 77 466 1752

 

GŁOGÓWKU

W BIURZE PODRÓŻY D-TRANS NA UL. MICKIEWICZA 12 w dniach od 18.04.2024r. do 30.04.2024r. oraz od 06.05.2024r. do 14.05.2024r. w godzinach: 9:00 -15:30 

tel. 77 437 3721

 

RACIBORZU

W dniach 29 i 30.04.2024r. oraz 06 i 07.05.2024r. w kasie biletowej w godzinach od 6:45 - 14:30

tel. 32 415 3380 wew. 123

 

!!!   UWAGA   !!!

Przy zakupie biletu miesięcznego ulgowego (szkolnego lub z inną ulgą) należy każdorazowo okazać DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z TEJ ULGI  np. ważną legitymację szkolną BEZ WAŻNEGO DOKUMENTU BILET NIE ZOSTANIE WYDANY

 

------------------------------------------------------------------

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że nasze bilety można również kupić on-line na naszej stronie internetowej poprzez zakładkę "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl


SPRZEDAŻ BILETÓW

 

SZANOWNI PODRÓŻNI


Informujemy, że sprzedaż indywidualnych biletów miesięcznych na miesiąc KWIECIEŃ 2024r. będzie prowadzona w:

 

GŁUBCZYCACH 

od 28.03.2024r. do 29.03.2024r. oraz 02.04.2024r. wyłącznie w siedzibie firmy 

na ul. Kołłątaja 5 w godzinach: 7:00-15:00

od 03.04.2024r. do 05.04.2024r. w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach 7:00-15:00

od 08.04.2024r. do 12.04.2024r. wyłącznie w siedzibie firmy 

na ul. Kołłątaja 5 w godzinach: 7:00-15:00

tel. 724 200 012

 

PRUDNIKU

W dniach 27.03.2024r. oraz 03.04 i 04.04.2024r. w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach: 7:00-15:00

W dniach 28.03, 29.03 i od 02.04 do 12.04.2024r. w biurze na dworcu w godzinach: 7:00-15:00

tel. 724 211 040

 

KRAPKOWICACH 

W dniach 27.03, 28.03.2024r. oraz do 02.04.2024r. do 12.04.2024 na dworcu autobusowym w godzinach 8:00 -14:30

tel. 77 466 1752

 

GŁOGÓWKU

W BIURZE PODRÓŻY D-TRANS NA UL. MICKIEWICZA 12 w dniach od 18.03.2024r. do 12.04.2024r. w godzinach: 9:00 -15:30 

tel. 77 437 3721

 

RACIBORZU

W dniach 26 i 27.03.2024r. oraz 02 i 03.04.2024r. w kasie biletowej w godzinach od 6:45 - 14:30

tel. 32 415 3380 wew. 123

 

!!!   UWAGA   !!!

Przy zakupie biletu miesięcznego ulgowego (szkolnego lub z inną ulgą) należy każdorazowo okazać DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z TEJ ULGI  np. ważną legitymację szkolną BEZ WAŻNEGO DOKUMENTU BILET NIE ZOSTANIE WYDANY

 

------------------------------------------------------------------

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że nasze bilety można również kupić on-line na naszej stronie internetowej poprzez zakładkę "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w okresie Świąt Wielkanocnych:

- nie kursujemy w dniach 30, 31 marzec i 1 kwiecień 2024

- natomiast w dniach 28 i 29 marzec oraz 2 kwiecień 2024 obowiązuje poniższy wakacyjny rozkład jazdy:

 

Głubczyce – Opole 5:30

Głubczyce – Racibórz 5:35

Głubczyce – Kietrz 5:50

Kietrz – Piszcz 6:00

Głubczyce – Widok 6:00

Pilszcz – Głubczyce 6:20

Widok – Głubczyce 6:20

Głubczyce – Bliszczyce 6:25

Branice – Racibórz 6:25

Kietrz – Głubczyce – 6:30

Głubczyce – Opole 6:45

Racibórz – Głubczyce 6:50

Bliszczyce – Opole 6:55 (przez Branice, Głubczyce)

Racławice Śląskie – Głubczyce 7:00

Opole – Głubczyce 7:10

Głubczyce – Racibórz 7:45

Głubczyce – Opawica 7:50

Głubczyce – Kietrz 7:55

Braciszów – Głubczyce 8:00

Głubczyce – Branice 8:15

Kietrz – Głubczyce 8:15

Lisięcice – Głubczyce 8:30

Opawica – Głubczyce 8:35

Kietrz – Ściborzyce Wielkie 8:45 (tylko w środy i piątki)

Racibórz – Głubczyce 8:50

Głubczyce – Opole 9:10

Branice – Głubczyce 9:10

Racibórz – Branice 9:10

Ściborzyce Wielkie – Kietrz 9:10 (tylko w środy i piątki)

Opole – Głubczyce 9:30

Głubczyce – Radynia 9:35

Kietrz – Głubczyce 9:40

Radynia – Głubczyce 10:05

Branice – Głubczyce 10:20 (przez Kietrz)

Głubczyce – Widok - Głubczyce 10:30

Opole – Głubczyce 10:30

Głubczyce – Kietrz 11:00

Głubczyce – Branice 11:10

Głubczyce – Opole 11:30

Głubczyce – Racibórz 11:30

Głubczyce – Pilszcz 11:45

Branice – Głubczyce 11:55

Głubczyce – Racławice Śląskie 11:55

Głubczyce – Ściborzyce Wielkie 12:00

Kietrz – Głubczyce 12:00

Głubczyce – Opawica 12:25

Opole – Głubczyce 12:30

Głubczyce – Kietrz 12:45

Pilszcz – Kietrz 13:00

Racibórz – Głubczyce 13:00

Ściborzyce Wielkie – Kietrz 13:10

Głubczyce – Opole 13:30

Kietrz – Nasiedle 13:30 (tylko w środy i piątki)

Głubczyce – Branice 13:35

Kietrz – Głubczyce 13:35

Nasiedle – Kietrz 13:55  (tylko w środy i piątki)

Opole – Głubczyce 14:10

Głubczyce – Braciszów 14:15

Głubczyce - Kazimierz 14:15

Głubczyce – Racibórz 14:20

Głubczyce – Kietrz 14:25

Kietrz – Głubczyce 14:30

Głubczyce – Opole 14:30

Branice – Racibórz 14:35

Głubczyce – Widok 15:15

Kietrz – Opole 15:25

Racibórz – Głubczyce 15:30

Głubczyce – Racławice Śląskie 15:30

Widok – Głubczyce 15:35

Opole – Głubczyce 15:40

Głubczyce – Kietrz 15:45 (przez Branice)

Racibórz – Branice 16:00

Opole – Głubczyce 16:30

Głubczyce – Racibórz 16:35

Kietrz – Głubczyce 16:40

Głubczyce – Opole 17:10

Racibórz – Głubczyce 17:30

Opole – Głubczyce 18:05

Opole – Głubczyce 20:00

 

_____________________________________________

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. Oddział w Prudniku informuje, że w okresie Świąt Wielkanocnych tj. w dniach 28, 29 marzec i 2 kwiecień 2024 obowiązuje poniższy wakacyjny rozkład jazdy:

 

Prudnik – Złotniki p. Białą  04.50, 13.10

Złotniki -  Prudnik p. Białą  05.48, 14.10

Prudnik – Opole p. Górkę    05.10, 08.00, 14.15,

Prudnik – Opole p. Dębinę  07.00, 10.00,  18.00

Opole – Głuchołazy p. Prudnik, Pokrzywną  06.30, 09.10, 19.20

Głuchołazy – Opole p Prudnik 06.40, 09.20

Opole – Prudnik   11.30, 13.00, 15.45

Głogówek – Prudnik p. Wierzch godz. 07.10, 08.40, 10.25, 12.40, 13.50

Prudnik – Głogówek p. Wierzch godz. 07.55, 09.40, 11.40, 13.05, 15.15

Prudnik – Głogówek p. Solec godz.08.20, 13.45

Głogówek – Prudnik p. Solec godz. 09.15, 14.38

Głuchołazy – K.Koźle p. Prudnik godz.07.10, 13.35

K.Koźle – Głuchołazy p. Prudnik godz.10.25, 15.40

Prudnik – Głuchołazy p. Pokrzywną 07.50, 08.45, 10.30, 11.40, 12.30, 13.30 15.00, 16.15, 17.10, 20.40

Głuchołazy – Prudnik p. Pokrzywną  godz. 08.25, 11.20,14.20, 15.35, 16.50

Głuchołazy – Prudnik p.Wierzbiec, Moszczankę 05.10, 13.10, 21.10

Prudnik – Głuchołazy p. Moszczankę, Wierzbiec godz.06.15, 14.15, 22.15
Prudnik – Biała p. Lubrzę 13.00

Prudnik – Biała p. Prężynkę 06.05, 14.05

Biała – Prudnik p. Lubrzę 06.30, 14.30

Biała – Prudnik p. Prężynkę 05.25, 13.25

Prudnik – Górka Prudnicka p. Białą 09.30, 15.50

Górka Prudnicka – Prudnik 10.26

Prudnik – Korfantów 08.10,12.00, 15.20

Korfantów – Prudnik 07.00, 08.45, 12.40

Prudnik-Chrzelice-Krobusz 07.20, 10.20

Prudnik – Biała p. Śmicz  13.30

Biała – Prudnik p. Śmicz 14.03

Prudnik – Nysa p. Ścinawę 09.00

Nysa – Prudnik p. Ścinawę 11.30

Prudnik – Czyżowice 08.00, 15.00

Czyżowice – Prudnik 08.07, 15.07

Prudnik-Wierzbiec-Szybowice 07.05, 07.55, 12.30, 14.45

Prudnik-Szybowice-Piorunkowice 07.45, 09.50, 11.00, 16.30

Prudnik – Rzymkowice p. Śmicz, Białą  07.45, 11.30

Prudnik – Ścinawa Mała  13.30, 15.30

Ścinawa Mała – Prudnik 07.02, 14.05

Prudnik – Przydroże Małe 08.20, 12.00, 15.30

Przydroże Małe – Prudnik  08.48, 12.41

Prudnik – Trzebina 07.40, 09.25 ,14.20

Rudziczka-Piorunkowice – Prudnik 06.11

Głuchołazy – Prudnik p. Wierzbiec 13.50

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 04 marca 2024r. dodaje następujące kursy:

 

- Głubczyce - Branice przez Lewice, odjazd z Głubczyc o godzinie 8:15

- Branice - Głubczyce przez Lewice, odjazd z Branic o godzinie 9:10

 


SPRZEDAŻ BILETÓW

 

SZANOWNI PODRÓŻNI


Informujemy, że sprzedaż indywidualnych biletów miesięcznych na miesiąc MARZEC 2024r. będzie prowadzona w:

 

GŁUBCZYCACH 

Od 28.02.2024r. do 01.03.2024r. oraz 04.03.2024 w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach: 7:00-15:00

Od 05.03.2024r. do 14.03.2024r. wyłącznie w siedzibie firmy na ul. Kołłątaja 5 w godzinach 7:00-15:00

tel. 724 200 012

 

PRUDNIKU

Od 27.02.2024r. do 05.03.2024r. w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach: 7:00-15:00

tel. 724 211 040

 

KRAPKOWICACH 

Od 29.02.2024r. do 04.03.2024r. na dworcu autobusowym w godzinach 8:00 -14:30

tel. 77 466 1752

 

GŁOGÓWKU

W BIURZE PODRÓŻY D-TRANS NA UL. MICKIEWICZA 12 od 29.02.2024r. do .14.03.2024r. w godzinach: 9:00 -15:00 

tel. 77 437 3721

 

RACIBORZU

Od 29.02.2024r. do 04.03.2024r. w kasie biletowej w godzinach od 6:45 - 14:30

tel. 32 415 3380 wew. 123

 

!!!   UWAGA   !!!

Przy zakupie biletu miesięcznego ulgowego (szkolnego lub z inną ulgą) należy każdorazowo okazać DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z TEJ ULGI  np. ważną legitymację szkolną BEZ WAŻNEGO DOKUMENTU BILET NIE ZOSTANIE WYDANY

------------------------------------------------------------------

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że nasze bilety można również kupić on-line na naszej stronie internetowej poprzez zakładkę "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 29 stycznia 2024r. zmieniamy godziny odjazdu kursów:

 

Głubczyce – Racibórz przez Baborów - kursować będziemy o godzinie:

5:35 (wcześniej 5:45), 7:45, 11:30, 14:20, 16:35

 

Racibórz – Głubczyce przez Baborów - kursować będziemy o godzinie:

6:50, 8:50, 13:00, 15:30 (wcześniej 15:25), 17:30 (wcześniej 17:25)

 

Branice – Racibórz przez Kietrz - kursować będziemy o godzinie:

6:25 (wcześniej 6:15), 14:35 (wcześniej 14:30)

 

Racibórz – Branice przez Kietrz - kursować będziemy o godzinie:

9:10, 16:10 (wcześniej 15:40)

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje również, że od dnia 15.01.2024r. wznowiliśmy kursy:

 

Głubczyce - Opole, odjazd z Głubczyc o godzinie 17:10

Opole - Głubczyce - odjazd z Opola o godzinie 20:00

 

oraz od dnia 15.01.2024r. dodane są następujące kursy:

 

Głubczyce - Widok, odjazd z Głubczyc o godzinie 6:00

Widok - Głubczyce, odjazd z Widoku o godzinie 6:20

Głubczyce - Widok, odjazd z Głubczyc o godzinie 15:15

Widok - Głubczyce, odjazd z Widoku o godzinie 15:35

Głubczyce - Kazimierz przez Głubczyce Sady, Lwowiany, Królowe Wieś, Kietlice, Klisino, Szonów, odjazd z Głubczyc o godzinie 14:15

 

Aktualny rozkład znajduje się na naszej stronie internetowej www.pks.glubczyce.pl w zakładce w zakładce "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl

 


SPRZEDAŻ BILETÓW

 

SZANOWNI PODRÓŻNI


Informujemy, że sprzedaż indywidualnych biletów miesięcznych na miesiąc LUTY 2024r. będzie prowadzona w:

 

GŁUBCZYCACH 

Od 30.01.2024r. do 02.02.2024r. w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach: 7:00-15:00

Od 05.02.2024r. do 14.02.2024r. wyłącznie w siedzibie firmy na ul. Kołłątaja 5 w godzinach 7:00-15:00

tel. 724 200 012

 

PRUDNIKU

Od 29.01.2024r. do 05.02.2024r. w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach: 7:00-15:00

tel. 724 211 040

 

KRAPKOWICACH 

Od 30.01.2024r. do 02.02.2024r. na dworcu autobusowym w godzinach 8:00 -14:30

tel. 77 466 1752

 

GŁOGÓWKU 

W BIURZE PODRÓŻY D-TRANS NA UL. MICKIEWICZA 12 od 30.01.2024r. do .14.02.2024r. w godzinach: 9:00 -15:00 

tel. 77 437 3721

 

RACIBORZU

Od 30.01.2024r. do 02.02.2024r. w kasie biletowej w godzinach od 6:45 - 14:30

tel. 32 415 3380 wew. 123

 

 

!!!   UWAGA   !!!

Przy zakupie biletu miesięcznego ulgowego (szkolnego lub z inną ulgą) należy każdorazowo okazać DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z TEJ ULGI  np. ważną legitymację szkolną BEZ WAŻNEGO DOKUMENTU BILET NIE ZOSTANIE WYDANY

 

------------------------------------------------------------------

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że nasze bilety można również kupić on-line na naszej stronie internetowej poprzez zakładkę "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 29 stycznia 2024r. zmieniamy godziny odjazdu kursów:

 

Głubczyce – Racibórz przez Baborów - kursować będziemy o godzinie:

5:35 (wcześniej 5:45), 7:45, 11:30, 14:20, 16:35

 

Racibórz – Głubczyce przez Baborów - kursować będziemy o godzinie:

6:50, 8:50, 13:00, 15:30 (wcześniej 15:25), 17:30 (wcześniej 17:25)

 

oraz 

 

Branice – Racibórz przez Kietrz - kursować będziemy o godzinie:

6:25 (wcześniej 6:15), 14:35 (wcześniej 14:30)

 

Racibórz – Branice przez Kietrz - kursować będziemy o godzinie:

9:10, 16:10 (wcześniej 15:40)

 


 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w okresie ferii zimowych, tj.

w dniach 15.01 – 26.01.2024r. obowiązuje poniższy wakacyjny rozkład jazdy:

 

W soboty i niedziele kursujemy jak zwykle.

 

W związku ze zmianami w rozkładzie jazdy kurs Branice – Kietrz 7:00 został zastąpiony kursem Branice – Racibórz 6:15

 

Głubczyce – Opole 5:30

Dzierżkowice – Kietrz 5:40

Głubczyce – Racibórz 5:45

Głubczyce – Kietrz 5:50

Kietrz – Piszcz 6:00

Głubczyce – Widok 6:00

Branice – Racibórz 6:15

Pilszcz – Głubczyce 6:20

Widok – Głubczyce 6:20

Głubczyce – Bliszczyce 6:25

Kietrz – Głubczyce – 6:30

Głubczyce – Opole 6:45

Racibórz – Głubczyce 6:50

Bliszczyce – Opole 6:55 (przez Branice, Głubczyce)

Racławice Śląskie – Głubczyce 7:00

Kietrz – Rozumice 7:05

Opole – Głubczyce 7:10

Racibórz – Kietrz 7:30

Głubczyce – Racibórz 7:45

Głubczyce – Kietrz 7:55

Braciszów – Głubczyce 8:00

Kietrz – Głubczyce 8:15

Lisięcice – Głubczyce 8:30

Opawica – Głubczyce 8:35

Kietrz – Ściborzyce Wielkie 8:45 (tylko w środy i piątki)

Racibórz – Głubczyce 8:50

Głubczyce – Branice 9:00 (przez Kietrz)

Głubczyce – Opole 9:10

Ściborzyce Wielkie – Kietrz 9:10 (tylko w środy i piątki)

Opole – Głubczyce 9:30

Głubczyce – Radynia 9:35

Kietrz – Głubczyce 9:40

Kietrz – Nasiedle 9:50 (tylko w środy i piątki)

Radynia – Głubczyce 10:05

Branice – Głubczyce 10:20 (przez Kietrz)

Głubczyce – Widok - Głubczyce 10:30

Nasiedle – Kietrz 10:30 (tylko w środy i piątki)

Opole – Głubczyce 10:30

Głubczyce – Branice 11:10

Głubczyce – Opole 11:30

Głubczyce – Racibórz 11:30

Głubczyce – Pilszcz 11:45

Branice – Głubczyce 11:55

Głubczyce – Racławice Śląskie 11:55

Głubczyce – Ściborzyce Wielkie 12:00

Kietrz – Głubczyce 12:00

Głubczyce – Opawica 12:25

Opole – Głubczyce 12:30

Głubczyce – Kietrz 12:45

Pilszcz – Kietrz 13:00

Ściborzyce Wielkie – Kietrz 13:10

Racibórz – Głubczyce 13:15

Głubczyce – Opole 13:30

Kietrz – Nasiedle 13:30 (tylko w środy i piątki)

Głubczyce – Branice 13:35

Kietrz – Głubczyce 13:35

Nasiedle – Kietrz 13:55  (tylko w środy i piątki)

Opole – Głubczyce 14:10

Głubczyce – Braciszów 14:15

Głubczyce - Kazimierz 14:15

Głubczyce – Racibórz 14:20

Głubczyce – Kietrz 14:25

Kietrz – Rozumice 14:30

Kietrz – Głubczyce 14:30

Głubczyce – Opole 14:30

Kietrz – Racibórz 14:40

Branice – Kietrz 15:10

Głubczyce – Widok 15:15

Kietrz – Opole 15:25

Racibórz – Głubczyce 15:25

Głubczyce – Kietrz 15:30 (przez Branice)

Głubczyce – Racławice Śląskie 15:30

Widok – Głubczyce 15:35

Racibórz – Dzierżkowice 15:45

Opole – Głubczyce 15:40

Głubczyce – Kietrz 15:45

Opole – Głubczyce 16:30

Głubczyce – Racibórz 16:35

Kietrz – Głubczyce 16:40

Kietrz – Branice 16:40

Głubczyce – Opole 17:10

Racibórz – Głubczyce 17:25

Opole – Głubczyce 18:05

Opole – Głubczyce 20:00

 

______________________________________________

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. Oddział w Prudniku informuje, że w okresie ferii zimowych, tj.

w dniach 15.01 – 26.01.2024r. obowiązuje poniższy wakacyjny rozkład jazdy:

 Kursy wykonywane są od poniedziałku do piątku:

 

Prudnik – Złotniki p. Białą  04.50, 13.10

Złotniki -  Prudnik p. Białą  05.48, 14.10

Prudnik – Opole p. Górkę    05.10, 08.00, 14.15,

Prudnik – Opole p. Dębinę  07.00, 10.00,  18.00

Opole – Głuchołazy p. Prudnik, Pokrzywną  06.30, 09.10, 19.20

Głuchołazy – Opole p Prudnik 06.40, 09.20

Opole – Prudnik   11.30, 13.00, 15.45

Głogówek – Prudnik p. Wierzch godz. 07.10, 08.40, 10.25, 12.40, 13.50

Prudnik – Głogówek p. Wierzch godz. 07.55, 09.40, 11.40, 13.05, 15.15

Prudnik – Głogówek p. Solec godz.08.20, 13.45

Głogówek – Prudnik p. Solec godz. 09.15, 14.38

Głuchołazy – K.Koźle p. Prudnik godz.07.10, 13.35

K.Koźle – Głuchołazy p. Prudnik godz.10.25, 15.40

Prudnik – Głuchołazy p. Pokrzywną 07.50, 08.45, 10.30, 11.40, 12.30, 13.30 15.00, 16.15, 17.10, 20.40

Głuchołazy – Prudnik p. Pokrzywną  godz. 08.25, 11.20,14.20, 15.35, 16.50

Głuchołazy – Prudnik p.Wierzbiec, Moszczankę 05.10, 13.10, 21.10

Prudnik – Głuchołazy p. Moszczankę, Wierzbiec godz.06.15, 14.15, 22.15
Prudnik – Biała p. Lubrzę 13.00

Prudnik – Biała p. Prężynkę 06.05, 14.05

Biała – Prudnik p. Lubrzę 06.30, 14.30

Biała – Prudnik p. Prężynkę 05.25, 13.25

Prudnik – Górka Prudnicka p. Białą 09.30, 15.50

Górka Prudnicka – Prudnik 10.26

Prudnik – Korfantów 08.10,12.00, 15.20

Korfantów – Prudnik 07.00, 08.45, 12.40

Prudnik-Chrzelice-Krobusz 07.20, 10.20

Prudnik – Biała p. Śmicz  13.30

Biała – Prudnik p. Śmicz 14.03

Prudnik – Nysa p. Ścinawę 09.00

Nysa – Prudnik p. Ścinawę 11.30

Prudnik – Czyżowice 08.00, 15.00

Czyżowice – Prudnik 08.07, 15.07

Prudnik-Wierzbiec-Szybowice 07.05, 07.55, 12.30, 14.45

Prudnik-Szybowice-Piorunkowice 07.45, 09.50, 11.00, 16.30

Prudnik – Rzymkowice p. Śmicz, Białą  07.45, 11.30

Prudnik – Ścinawa Mała  13.30, 15.30

Ścinawa Mała – Prudnik 07.02, 14.05

Prudnik – Przydroże Małe 08.20, 12.00, 15.30

Przydroże Małe – Prudnik  08.48, 12.41

Prudnik – Trzebina 07.40, 09.25 ,14.20

Rudziczka-Piorunkowice – Prudnik 06.11

Głuchołazy – Prudnik p. Wierzbiec 13.50

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 15.01.2024r. wznawia kursy:

 

Głubczyce - Opole, odjazd z Głubczyc o godzinie 17:10

Opole - Głubczyce - odjazd z Opola o godzinie 20:00

 

oraz od dnia 15.01.2024r. dodane są następujące kursy:

 

Głubczyce - Widok, odjazd z Głubczyc o godzinie 6:00

Widok - Głubczyce, odjazd z Widoku o godzinie 6:20

Głubczyce - Widok, odjazd z Głubczyc o godzinie 15:15

Widok - Głubczyce, odjazd z Widoku o godzinie 15:35

Głubczyce - Kazimierz przez Głubczyce Sady, Lwowiany, Królowe Wieś, Kietlice, Klisino, Szonów, odjazd z Głubczyc o godzinie 14:15

 

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w sobotę 6 stycznia 2024r. (w dniu Święta Trzech Króli) kursuje jak w każdą zwykłą sobotę.

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że dnia 21.12.2023 kurs Głubczyce - Kazimierz o godzinie 14:15 jest odwołany.

Następny autobus Głubczyce - Kazimierz jest o godzinie 15:10 i pojedzie zgodnie z rozkładem jazdy.

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że z powodu awarii linii telefonicznej nie działa nasz numer telefonu 77 485 3071, natomiast nadal można się z nami skontaktować pod numerem telefonu 77 485 2696.

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


SPRZEDAŻ BILETÓW

 

SZANOWNI PODRÓŻNI


Informujemy, że sprzedaż indywidualnych biletów miesięcznych na miesiąc STYCZEŃ 2024r. będzie prowadzona w:

 

GŁUBCZYCACH 

Od 27.12.2023r. do 29.12.2023r. wyłącznie w siedzibie firmy na ul. Kołłątaja 5 w godzinach 7:00-15:00

Od 02.01.2024r. do 04.01.2024r. w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach: 7:00-15:00

Od 05.01.2024r. do 12.01.2024r. wyłącznie w siedzibie firmy na ul. Kołłątaja 5 w godzinach 7:00-15:00

tel. 724 200 012

 

PRUDNIKU

Od 29.12.2023r. do 04.01.2024r. w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach: 7:00-15:00

Od 05.01.2024r. do 12.01.2024r. wyłącznie w siedzibie firmy na ulicy Prężyńskiej 34 w godzinach 7:00-15:00

tel. 724 211 040

 

KRAPKOWICACH 

Od 28.12.2023r. do 29.12.2023r. oraz od 02.01.2024r. do 03.01.2024r. na dworcu autobusowym w godzinach 8:00 -14:30

tel. 77 466 1752

 

GŁOGÓWKU

W BIURZE PODRÓŻY D-TRANS NA UL. MICKIEWICZA 12 od 28.12.2023r. do 29.12.2024r. oraz od 02.01.2024r. do 12.01.2024r. w godzinach: 9:00 -15:00 

tel. 77 437 3721

 

RACIBORZU

Od 28.12.2023r. do 29.12.2023r. oraz od 02.01.2024r. do 03.01.2024r. w kasie biletowej w godzinach od 6:45 - 14:30

tel. 32 415 3380 wew. 123

 

 

!!!   UWAGA   !!!

Przy zakupie biletu miesięcznego ulgowego (szkolnego lub z inną ulgą) należy każdorazowo okazać DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z TEJ ULGI  np. ważną legitymację szkolną BEZ WAŻNEGO DOKUMENTU BILET NIE ZOSTANIE WYDANY

 

------------------------------------------------------------------

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że nasze bilety można również kupić on-line na naszej stronie internetowej poprzez zakładkę "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl


 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że nie kursuje w dniach 24, 25, 26 i 31 grudnia 2023 r. oraz 1 stycznia 2024 r.

 

Natomiast w dniach 27, 28 i 29 grudnia 2023 r. obowiązuje poniższy wakacyjny rozkład jazdy:

 

W sobotę 23 oraz 30 grudnia 2023 r. kursujemy jak zwykle.

 

Głubczyce – Opole 5:30

Głubczyce – Racibórz 5:45

Kietrz – Piszcz 6:00

Pilszcz – Głubczyce 6:20

Głubczyce – Bliszczyce 6:25

Głubczyce – Opole 6:45

Racibórz – Głubczyce 6:50

Bliszczyce – Opole 6:55 (przez Branice, Głubczyce)

Racławice Śląskie – Głubczyce 7:00

Branice – Kietrz 7:00

Opole – Głubczyce 7:10

Głubczyce – Racibórz 7:45

Głubczyce – Kietrz 7:55

Braciszów – Głubczyce 8:00

Kietrz – Głubczyce 8:15

Lisięcice – Głubczyce 8:30

Opawica – Głubczyce 8:35

Kietrz – Ściborzyce Wielkie 8:45 (tylko w środy i piątki)

Racibórz – Głubczyce 8:50

Głubczyce – Branice 9:00 (przez Kietrz)

Głubczyce – Opole 9:10

Ściborzyce Wielkie – Kietrz 9:10 (tylko w środy i piątki)

Opole – Głubczyce 9:30

Głubczyce – Radynia 9:35

Kietrz – Głubczyce 9:40

Kietrz – Nasiedle 9:50 (tylko w środy i piątki)

Radynia – Głubczyce 10:05

Branice – Głubczyce 10:20 (przez Kietrz)

Głubczyce – Widok - Głubczyce 10:30

Nasiedle – Kietrz 10:30 (tylko w środy i piątki)

Opole – Głubczyce 10:30

Głubczyce – Branice 11:10

Głubczyce – Opole 11:30

Głubczyce – Racibórz 11:30

Głubczyce – Pilszcz 11:45

Branice – Głubczyce 11:55

Głubczyce – Racławice Śląskie 11:55

Głubczyce – Ściborzyce Wielkie 12:00

Kietrz – Głubczyce 12:00

Głubczyce – Opawica 12:25

Opole – Głubczyce 12:30

Głubczyce – Kietrz 12:45

Pilszcz – Kietrz 13:00

Ściborzyce Wielkie – Kietrz 13:10

Racibórz – Głubczyce 13:15

Głubczyce – Opole 13:30

Kietrz – Nasiedle 13:30 (tylko w środy i piątki)

Głubczyce – Branice 13:35

Kietrz – Głubczyce 13:35

Nasiedle – Kietrz 13:55  (tylko w środy i piątki)

Opole – Głubczyce 14:10

Głubczyce – Braciszów 14:15

Głubczyce – Racibórz 14:20

Głubczyce – Kietrz 14:25

Kietrz – Głubczyce 14:30

Głubczyce – Opole 14:30

Kietrz – Racibórz 14:40

Branice – Kietrz 15:10

Kietrz – Opole 15:25

Racibórz – Głubczyce 15:25

Głubczyce – Kietrz 15:30 (przez Branice)

Głubczyce – Racławice Śląskie 15:30

Racibórz – Dzierżkowice 15:45

Opole – Głubczyce 15:40

Głubczyce – Kietrz 15:45

Opole – Głubczyce 16:30

Kietrz – Głubczyce 16:40

Głubczyce – Racibórz 16:35

Kietrz – Branice 16:40

Racibórz – Głubczyce 17:25

Opole – Głubczyce 18:05


SPRZEDAŻ BILETÓW

 

SZANOWNI PODRÓŻNI


Informujemy, że sprzedaż indywidualnych biletów miesięcznych na miesiąc GRUDZIEŃ 2023r. będzie prowadzona w:

 

GŁUBCZYCACH 

Od 29.11.2023r. do 01.12.2023r. oraz od 04.12.2023r. w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach: 7:00-15:00

Od 05.12.2023r do 14.12.2023r. wyłącznie w siedzibie firmy na ul. Kołłątaja 5 w godzinach 7:00-15:00

tel. 724 200 012

 

PRUDNIKU 

Od 28.11.2023r. do 01.12.2023r. oraz od 04.12.2023r. do 05.12.2023r. w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach: 7:00-15:00

Od 06.12.2023r do 14.12.2023r. wyłącznie w siedzibie firmy na ulicy Prężyńskiej 34 w godzinach 7:00-15:00

tel. 724 211 040

 

KRAPKOWICACH 

Od 30.11.2023r. do 01.12.2023r. oraz od 04.12.2023r. do 05.12.2023r. na dworcu autobusowym w godzinach 8:00 -14:30

tel. 77 466 1752

 

GŁOGÓWKU W BIURZE PODRÓŻY D-TRANS NA UL. MICKIEWICZA 12  od 30.11.2023r. do 01.12.2023r. oraz od 04.12.2023r. do 05.12.2023r. w godzinach: 9:00 -15:00 

tel. 77 437 3721

 

RACIBORZU

Od 30.11.2023r. do 31.10.2023r. oraz od 04.12.2023r. do 05.12.2023r. w kasie biletowej w godzinach od 6:45 - 14:30

tel. 32 415 3380 wew. 123

 

 

!!!   UWAGA   !!!

Przy zakupie biletu miesięcznego ulgowego (szkolnego lub z inną ulgą) należy każdorazowo okazać DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z TEJ ULGI  np. ważną legitymację szkolną BEZ WAŻNEGO DOKUMENTU BILET NIE ZOSTANIE WYDANY

------------------------------------------------------------------

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że nasze bilety można również kupić on-line na naszej stronie internetowej poprzez zakładkę "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl

 


 

INFORMACJA

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że dnia 1 listopada 2023r. kursujemy:

 

-        Głubczyce – Opole, wyjazd z Głubczyc o godzinie 08:10

-        Głubczyce - Branice, wyjazd z Głubczyce o godzinie 14:55

-        Kietrz – Opole, wyjazd z Kietrza o godzinie 14:18 (z Głubczyc o godzinie 15:00)

-        Branice – Opole, wyjazd z Branice o godzinie 16:00 (z Głubczyc o godzinie 16:30)

-        Opole – Kietrz, wyjazd z Opola o godzinie 10:30

-        Opole – Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie 16:30

-        Opole – Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie 18:05

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że dnia 11 listopada 2023r. kursujemy:

 

-        Głubczyce – Opole, wyjazd z Głubczyc o godzinie 8:10

-        Opole – Kietrz, wyjazd z Opola o godzinie 10:30

-        Kietrz – Opole, wyjazd z Kietrza o godzinie 14:18 (z Głubczyc o godzinie 15:00)

-        Opole - Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie 16:30

 


SPRZEDAŻ BILETÓW

 

SZANOWNI PODRÓŻNI


Informujemy, że sprzedaż indywidualnych biletów miesięcznych na miesiąc LISTOPAD 2023r. będzie prowadzona w:

 

GŁUBCZYCACH 

Od 30.10.2023r. do 31.10.2023r. oraz od 02.11.2023r. do 03.11.2023r. w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach: 7:00-15:00

Od 04.11.2023r do 14.11.2023r. wyłącznie w siedzibie firmy na ul. Kołłątaja 5 w godzinach 7:00-15:00

tel. 724 200 012

 

PRUDNIKU 

27.10.2023r. oraz od 30.10.2023r. do 31.10.2023r. i od 02.11.2023r. do 03.11.2023r. oraz 06.11.2023r. w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach: 7:00-15:30

Od 07.11.2023r do 14.11.2023r. wyłącznie w siedzibie firmy na ulicy Prężyńskiej 34 w godzinach 7:00-15:00

tel. 724 211 040

 

KRAPKOWICACH 

Od 30.10.2023r. do 31.10.2023r. oraz od 02.11.2023r. do 03.11.2023r. na dworcu autobusowym w godzinach 8:00 -14:30

tel. 77 466 1752

 

GŁOGÓWKU W BIURZE PODRÓŻY D-TRANS NA UL. MICKIEWICZA 12 od 30.10.2023r. do 31.10.2023r. oraz od 02.11.2023r. do 14.11.2023r. w godzinach: 9:00 -15:00 

tel. 77 437 3721

 

RACIBORZU

Od 30.10.2023r. do 31.10.2023r. oraz od 02.11.2023r. do 03.11.2023r. w kasie biletowej w godzinach od 6:45 - 14:30

tel. 32 415 3380 wew. 123

 

 

!!!   UWAGA   !!!

Przy zakupie biletu miesięcznego ulgowego (szkolnego lub z inną ulgą) należy każdorazowo okazać DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z TEJ ULGI  np. ważną legitymację szkolną BEZ WAŻNEGO DOKUMENTU BILET NIE ZOSTANIE WYDANY

------------------------------------------------------------------

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że nasze bilety można również kupić on-line na naszej stronie internetowej poprzez zakładkę "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl


INFORMACJA

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach przy ul. ks. Hugona Kołłątaj 5

informuje w załączniku o wyborze firmy do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

 

PDFuchwała RN wybór biegłego 6-2023.pdf (552,53KB)

 

 


SPRZEDAŻ BILETÓW

 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

Informujemy, że sprzedaż indywidualnych biletów miesięcznych na miesiąc PAŹDZIERNIK 2023r. będzie prowadzona w:

 

GŁUBCZYCACH 

Od 28.09.2023r. do 03.10.2023r. w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach: 7:00-15:00

Od 04.10.2023r do 13.10.2023r. wyłącznie w siedzibie firmy na ul. Kołłątaja 5 w godzinach 7:00-15:00

tel. 724 200 012

 

PRUDNIKU 

Od 27.09.2023r. do 04.10.2023r. w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach: 7:00-15:30

Od 05.10.2023r do 13.10.2023r. wyłącznie w siedzibie firm na ulicy Prężyńskiej 34 w godzinach 7:00-15:00

tel. 724 211 040

 

KRAPKOWICACH 

Od  28.09.2023r. do 03.10.2023r. na dworcu autobusowym w godzinach 8:00 -14:30

tel. 77 466 1752

 

GŁOGÓWKU W BIURZE PODRÓŻY D-TRANS NA UL. MICKIEWICZA 12 od  28.09.2023r. do 13.10.2023r. w godzinach: 9:00 -15:00 

tel. 77 437 3721

 

RACIBORZU

Od  28.09.2023r do 03.10.2023r. w kasie biletowej w godzinach od 6:45 - 14:30

tel. 32 415 3380 wew. 123

 

!!!   UWAGA   !!!

Przy zakupie biletu miesięcznego ulgowego (szkolnego lub z inną ulgą) należy każdorazowo okazać DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z TEJ ULGI  np. ważną legitymację szkolną BEZ WAŻNEGO DOKUMENTU BILET NIE ZOSTANIE WYDANY.

 

------------------------------------------------------------------

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że nasze bilety można również kupić on-line na naszej stronie internetowej poprzez zakładkę "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

SZANOWNI PODRÓŻNI

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że

 • piątek 01.09.2023r. jest ostatnim dniem "wakacyjnego" rozkładu jazdy
 • od poniedziałku 04.09.2023r. wracamy do pełnego rozkładu jazdy
 • w weekendy kursujemy bez zmian

 

Wszystkie nasze kursy można sprawdzić oraz kupić bilety on-line na naszej stronie internetowej www.pks.glubczyce.pl poprzez zakładkę "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl


SPRZEDAŻ BILETÓW

 

SZANOWNI PODRÓŻNI


Informujemy, że sprzedaż indywidualnych biletów miesięcznych na miesiąc WRZESIEŃ 2023r. będzie prowadzona w:

 

GŁUBCZYCACH 

Od 31.08.2023r. do 05.09.2023r. w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach: 7:00-15:00

Od 06.09.2023r do 14.09.2023r. wyłącznie w siedzibie firmy na ul. Kołłątaja 5 w godzinach 7:00-15:00

tel. 724 200 012

 

PRUDNIKU 

Od 29.08.2023r. do 05.09.2023r. w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach: 7:30-16:30

Od 06.09.2023r do 14.09.2023r. wyłącznie w siedzibie firm na ulicy Prężyńskiej 34 w godzinach 7:00-15:00

tel. 724 211 040

 

KRAPKOWICACH 

Od  30.08.2023r do 04.09.2023r. na dworcu autobusowym w godzinach 8:00 -14:30

tel. 77 466 1752

 

GŁOGÓWKU W BIURZE PODRÓŻY DTRANS NA UL. MICKIEWICZA 12 od  30.08.2023r do 14.09.2023r. w godzinach: 9:00 -15:00 

tel. 77 437 3721

 

RACIBORZU

Od  30.08.2023r do 04.09.2023r. w kasie biletowej w godzinach od 6:45 - 14:30

tel. 32 415 3380 wew. 123

 

!!!   UWAGA   !!!

Przy zakupie biletu miesięcznego ulgowego (szkolnego lub z inną ulgą) należy każdorazowo okazać DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z TEJ ULGI  np. ważną legitymację szkolną BEZ WAŻNEGO DOKUMENTU BILET NIE ZOSTANIE WYDANY

------------------------------------------------------------------

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że nasze bilety można również kupić on-line na naszej stronie internetowej poprzez zakładkę "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w poniedziałek 14.08.2023r. nie kursujemy.

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że we wtorek 15.08.2023r. kursujemy jak w niedzielę:

 

- Głubczyce – Opole, wyjazd z Głubczyc o godzinie 08:10

- Głubczyce – Opole, wyjazd z Głubczyc o godzinie 13:30

- Głubczyce - Branice, wyjazd z Głubczyce o godzinie 14:55

- Kietrz – Opole, wyjazd z Kietrza o godzinie 14:18 (z Głubczyc o godzinie 15:00)

- Branice – Opole, wyjazd z Branice o godzinie 16:00 (z Głubczyc o godzinie 16:30)

- Kietrz – Opole, wyjazd z Kietrza o godzinie 17:55 (z Głubczyc o godzinie 18:30)

- Opole – Kietrz, wyjazd z Opola o godzinie 10:30

- Opole – Kietrz, wyjazd z Opola o godzinie 15:00

- Opole – Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie 16:30

- Opole – Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie 18:05

- Opole – Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie 20:00

 


Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach
Sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach przy ul. ks. Hugona Kołłątaj 5

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

celem zawarcia umowy o przeprowadzenie

dobrowolnego badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dobrowolne badanie rocznego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach za rok obrotowy 2023  oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (tj. Teks jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1302);

 

Podstawowe dane jednostki badanej: nazwa Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością, adres: ul. ks. Hugona Kołłątaja 5 48-100 Głubczyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Opole VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000232677,

NIP: 748-000-19-76, REGON: 000616847

 

 Od firmy audytorskiej oczekujemy:

 1. zbadania sprawozdania zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
 2. gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy bez dodatkowego wynagrodzenia, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe spółki,
 3. gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki bez dodatkowego wynagrodzenia,
 4. przedłożenia opinii i raportu w 3 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz do Rady Nadzorczej,
 5. zbadania poprawności wyliczenia rekompensaty z tytułu realizowania umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

 

Oferta powinna zawierać informację o ofercie, w tym:

 1. informacje o firmie audytorskiej oraz biegłym rewidencie, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych dotyczącą:
  • formy prowadzenia działalności
  • aktualny odpis z właściwego rejestru,
  • wpisu do rejestru biegłych rewidentów,
  • wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  • ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
  • liczby zatrudnionych biegłych rewidentów,
 2. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 3. cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, uwzględniającą całość kosztów prac w wartości netto i brutto,
 4. określenie składu zespołu przeprowadzającego badania,
 5. wskazanie metod i terminów badań sprawozdania finansowego wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, z uwzględnieniem ilości dni pracy w Spółce
 6. wzór umowy na badanie

 

Informacje dodatkowe na temat zamawiającego"

Data powstania spółki 2005 rok

Suma bilansowa na dzień 31.12.2022 r. wynosiła – 5.872.505,23 zł

Ilość zatrudnionych osób na dzień 31.12.2022 r. – 101 osób

Spółka jest płatnikiem VAT.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania oraz przekazanie opinii i raportu do dnia 15.04.2024 r. 
 2. Miejscem badania będzie siedziba spółki
 3. Zapłata za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przedłożeniu sprawozdania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 5. W toku badania i oceny ofert spółka może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Wyniki i wybór oferty zostanie ogłoszony po zaakceptowaniu Wykonawcy przez Radę Nadzorczą Spółki  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki
 7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana poinformowany będzie telefonicznie.
 8. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
 9. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023"  w nieprzekraczalnym terminie 31.08.2023 r. do godz. 14.00 w siedzibie spółki tj. PKS w Głubczycach Sp. z o.o.
  ul. Kołłątaja 5 48-100 Głubczyce, w sekretariacie w godz. 7.00 -14.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby spółki.
 10. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Elżbieta Małko-Kołodziej – Główna Księgowa Spółki, kontakt tel. 77 485 30 71 wew. 29

PDFzapytanie oferta na badanie sprawozdania finansowego bilansu 2023.pdf (1,84MB)


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w dniu 01 sierpnia 2023 (wtorek) z uwagi na przejazd wyścigu 80. Tour de Pologne UCI World Tour zawiesza kursy:

 

- Głubczyce - Opole, wyjazd z Głubczyc o godzinie 13:30

- Głubczyce - Opole, wyjazd z Głubczyc o godzinie 14:30

- Opole Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie 15:40

- Opole Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie 16:30

 

Informacja dodatkowa:

- kurs z Prudnika do Opola o godzinie 14:15 dojedzie do przystanku Opole, ul. Wojska Polskiego

- kurs z Opola do Prudnika o godzinie 15:45 odjedzie z przystanku Opole, ul. Wojska Polskiego

 

Peleton pojedzie DW 423 z Krapkowic przez Kąty Opolskie, Przywory, Opole ul. Oświęcimską, Opole ul. Marka z Jemielnicy,
Wiadukt Żołnierzy Wyklętych, ul. Reymonta, ul. Ozimską.

Czas przejazdu peletonu zaplanowany jest miedzy 15:00 a 17:00 w godzinach organizacji wyścigu brak ruchu i całkowite zamknięcie drogi.

 


SPRZEDAŻ BILETÓW

 

SZANOWNI PODRÓŻNI
Informujemy, że sprzedaż indywidualnych biletów miesięcznych na miesiąc SIERPIEŃ 2023r. będzie prowadzona w:

 

GŁUBCZYCACH 

Od 28.07.2023r do 14.08.2023r. wyłącznie w siedzibie firmy na ul. Kołłątaja 5 w godzinach 7:00-15:00

tel. 724 200 012

 

PRUDNIKU 

Od  28.07.2023r do 14.08.2023r. w kasie biletowej na ulicy Prężyńskiej 34 w godzinach 7:00-15:00

tel. 724 211 040

 

KRAPKOWICACH 

Od  28.07.2023r do 02.08.2023r. na dworcu autobusowym w godzinach 8:00 -14:30

tel. 77 466 1752

 

GŁOGÓWKU W BIURZE PODRÓŻY IKAR NA UL. MICKIEWICZA 12 od  28.07.2023r do 02.08.2023r. w godzinach: 9:00 -15:00 

tel. 77 437 3721

 

RACIBORZU

Od  28.07.2023r do 02.08.2023r. w kasie biletowej w godzinach od 6:45 - 14:30

tel. 32 415 3380 wew. 123

 

!!!   UWAGA   !!!

Przy zakupie biletu miesięcznego ulgowego (szkolnego lub z inną ulgą) należy każdorazowo okazać DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z TEJ ULGI  np. ważną legitymację szkolną BEZ WAŻNEGO DOKUMENTU BILET NIE ZOSTANIE WYDANY

------------------------------------------------------------------

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że nasze bilety można również kupić on-line na naszej stronie internetowej poprzez zakładkę "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 17.07.2023 do końca sierpnia w dni robocze dodatkowo kursujemy z Lisięcic do Głubczyc o godzinie 8:30

 


SPRZEDAŻ BILETÓW

 

SZANOWNI PODRÓŻNI


Informujemy, że sprzedaż indywidualnych biletów miesięcznych na miesiąc LIPIEC 2023r. będzie prowadzona w:

 

GŁUBCZYCACH 

Od 29.06.2023r do 14.07.2023r. wyłącznie w siedzibie firmy na ul. Kołłątaja 5 w godzinach 7:00-15:00

tel. 724 200 012

 

PRUDNIKU 

Od  29.06.2023r do 04.07.2023r. w kasie biletowej na ulicy Kościuszki 74 (dawna baza PKS) w godzinach 7:00-15:00

tel. 724 211 040

 

KRAPKOWICACH 

Od  29.06.2023r do 04.07.2023r. na dworcu autobusowym w godzinach 8:00 -14:30

tel. 77 466 1752

 

GŁOGÓWKU W BIURZE PODRÓŻY IKAR NA UL. MICKIEWICZA 12 od  29.06.2023r do 14.06.2023r. w godzinach: 9:00 -15:00 

tel. 77 437 3721

 

RACIBORZU

Od  29.06.2023r do 04.07.2023r. w kasie biletowej w godzinach od 6:45 - 14:30

tel. 32 415 3380 wew. 123

 

 

!!!   UWAGA   !!!

Przy zakupie biletu miesięcznego ulgowego (szkolnego lub z inną ulgą) należy każdorazowo okazać DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z TEJ ULGI  np. ważną legitymację szkolną BEZ WAŻNEGO DOKUMENTU BILET NIE ZOSTANIE WYDANY

 

-------------------------------------------------------------------

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że nasze bilety można również kupić on-line na naszej stronie internetowej poprzez zakładkę "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w okresie wakacyjnym od 26.06.2023 r. do 01.09.2023 r.

obowiązuje poniższy wakacyjny rozkład jazdy:

 

Głubczyce – Opole 5:30

Głubczyce – Racibórz 5:45

Kietrz – Piszcz 6:00

Pilszcz – Głubczyce 6:20

Głubczyce – Bliszczyce 6:25

Głubczyce – Opole 6:45

Racibórz – Głubczyce 6:50

Bliszczyce – Opole 6:55 (przez Branice, Głubczyce)

Racławice Śląskie – Głubczyce 7:00

Branice – Kietrz 7:00 (na czas objazdu Kietrz–Racibórz)

Opole – Głubczyce 7:10

Głubczyce – Racibórz 7:45

Głubczyce – Kietrz 7:55

Braciszów – Głubczyce 8:00

Kietrz – Głubczyce 8:15

Opawica – Głubczyce 8:35

Kietrz – Ściborzyce Wielkie 8:45 (tylko w środy i piątki)

Racibórz – Głubczyce 8:50

Głubczyce – Branice 9:00 (przez Kietrz)

Głubczyce – Opole 9:10

Ściborzyce Wielkie – Kietrz 9:10 (tylko w środy i piątki)

Opole – Głubczyce 9:30

Głubczyce – Radynia 9:35

Kietrz – Głubczyce 9:40

Kietrz – Nasiedle 9:50 (tylko w środy i piątki)

Radynia – Głubczyce 10:05

Branice – Głubczyce 10:20 (przez Kietrz)

Głubczyce – Widok - Głubczyce 10:30

Nasiedle – Kietrz 10:30 (tylko w środy i piątki)

Opole – Głubczyce 10:30

Kietrz – Głubczyce 11:00

Głubczyce – Branice 11:10

Głubczyce – Opole 11:30

Głubczyce – Racibórz 11:30

Głubczyce – Pilszcz 11:45

Branice – Głubczyce 11:55

Głubczyce – Racławice Śląskie 11:55

Głubczyce – Ściborzyce Wielkie 12:00

Głubczyce – Opawica 12:25

Opole – Głubczyce 12:30

Głubczyce – Kietrz 12:45

Pilszcz – Kietrz 13:00

Ściborzyce Wielkie – Kietrz 13:10

Racibórz – Głubczyce 13:15

Głubczyce – Opole 13:30

Kietrz – Nasiedle 13:30 (tylko w środy i piątki)

Głubczyce – Branice 13:35

Kietrz – Głubczyce 13:35

Nasiedle – Kietrz 13:55  (tylko w środy i piątki)

Kietrz – Racibórz 14:00 (przesunięty z 14:40 z powodu objazdu)

Opole – Głubczyce 14:10

Głubczyce – Braciszów 14:15

Głubczyce – Racibórz 14:20

Głubczyce – Kietrz 14:25

Kietrz – Głubczyce 14:30

Głubczyce – Opole 14:30

Branice – Kietrz 15:10

Kietrz – Opole 15:25 przez Głubczyce (16:00 z Głubczyc)

Racibórz – Głubczyce 15:25

Głubczyce – Kietrz 15:30 (przez Branice)

Głubczyce - Racławice Śląskie 15:30

Racibórz – Dzierżkowice 15:45

Opole – Głubczyce 15:40

Głubczyce – Kietrz 15:45

Opole – Głubczyce 16:30

Kietrz – Głubczyce 16:30

Głubczyce – Racibórz 16:35

Kietrz – Branice 16:40

Racibórz – Głubczyce 17:25

Opole – Głubczyce 18:05

 

W soboty i niedziele kursujemy bez zmian zgodnie z oznaczeniami w rozkładzie jazdy.

 

W soboty kursujemy:

 

Głubczyce – Opole 6:00

Głubczyce – Kietrz 6:30

Kietrz – Opole 7:20 (przez Głubczyce 8:10)

Opole – Branice 8:20

Opole – Kietrz 10:30

Branice – Opole 11:00 (przez Głubczyce 11:30)

Kietrz – Głubczyce 12:55

Głubczyce – Opole 13:30

Opole – Branice 13:30

Głubczyce – Kietrz 13:45

Kietrz – Opole 14:15 (przez Głubczyce 15:00)

Branice – Głubczyce – 15:50

Opole – Głubczyce 16:00

Opole – Głubczyce – 18:05

Głubczyce – Opole 18:30

Opole – Głubczyce 20:00

 

W niedziele kursujemy:

 

Głubczyce – Opole 8:10

Opole – Kietrz 10:30

Głubczyce – Opole 13:30

Kietrz – Opole 14:20 (przez Głubczyce 15:00)

Głubczyce – Branice 14:55

Opole – Kietrz 15:00

Opole – Głubczyce – 16:30

Branice – Opole 16:00 (przez Głubczyce 16:30)

Kietrz – Opole – 17:55 (przez Głubczyce 18:30)

Opole – Głubczyce 18:05

Opole – Głubczyce 20:00

 

_____________________________________________________

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. Oddział w Prudniku informuje, że w okresie wakacyjnym od 26.06.2023 r. do 01.09.2023 r.

obowiązuje poniższy wakacyjny rozkład jazdy:

 

 Kursy wykonywane są od poniedziałku do piątku:

 

Prudnik – Złotniki p. Białą  04:50, 13:10

Złotniki -  Prudnik p. Białą  05:48, 14:10

Prudnik – Opole p. Górkę    05:10, 08:00, 14:15,

Prudnik – Opole p. Dębinę  07:00, 10:00,  18:00

Opole – Głuchołazy p. Prudnik, Pokrzywną  06:30, 09:10, 19:20

Głuchołazy – Opole p Prudnik 06:40, 09:20

Opole – Prudnik   11:30, 13:00, 15:45

Głogówek – Prudnik p. Wierzch godz. 07:10, 08:40, 10:25, 12:40, 13:50

Prudnik – Głogówek p. Wierzch godz. 07:55, 09:40, 11:40, 13:05, 15:15

Prudnik – Głogówek p. Solec godz.08:20, 13:45

Głogówek – Prudnik p. Solec godz. 09:15, 14:38

Głuchołazy – K.Koźle p. Prudnik godz.07:10, 13:35

K.Koźle – Głuchołazy p. Prudnik godz.10:25, 15:40

Prudnik – Głuchołazy p. Pokrzywną 07:50, 08:45, 10:30, 11:40, 12:30, 13:30 15:00, 16:15, 17:10, 20:40

Głuchołazy – Prudnik p. Pokrzywną  godz. 08:25, 11:20,14:20, 15:35, 16:50

Głuchołazy – Prudnik p. Wierzbiec, Moszczankę 05:10, 13:10, 21:10

Prudnik – Głuchołazy p. Moszczankę, Wierzbiec godz.06:15, 14:15, 22:15

Prudnik – Biała p. Lubrzę 13:00

Prudnik – Biała p. Prężynkę 06:05, 14:05

Biała – Prudnik p. Lubrzę 06:30, 14:30

Biała – Prudnik p. Prężynkę 05:25, 13:25

Prudnik – Górka Prudnicka p. Białą 09:30, 15:50

Górka Prudnicka – Prudnik 10:26

Prudnik – Korfantów 08:10,12:00, 15:20

Korfantów – Prudnik 07:00, 08:45, 12:40

Prudnik-Chrzelice-Krobusz 07:20, 10:20

Prudnik – Biała p. Śmicz  13:30

Biała – Prudnik p. Śmicz 14:03

Prudnik – Nysa p. Ścinawę 09:00

Nysa – Prudnik p. Ścinawę 11:30

Prudnik – Czyżowice 08:00, 15:00

Czyżowice – Prudnik 08:07, 15:07

Prudnik-Wierzbiec-Szybowice 07:05, 07:55, 12:30, 14:45

Prudnik-Szybowice-Piorunkowice 07:45, 09:50, 11:00, 16:30

Prudnik – Rzymkowice p. Śmicz, Białą  07:45, 11:30

Prudnik – Ścinawa Mała  13:30, 15:30

Ścinawa Mała – Prudnik 07:02, 14:05

Prudnik – Przydroże Małe 08:20, 12:00, 15:30

Przydroże Małe – Prudnik  08:48, 12:41

Prudnik – Trzebina 07:40, 14:20

Rudziczka - Piorunkowice – Prudnik 06:11

Głuchołazy – Prudnik p. Wierzbiec 13:50

 

 


SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że zawiesza w czwartek 15.06.2023r. kursy:

 

- Głubczyce - Kazimierz o godzinie 14:15

Następny autobus do Kazimierza jest o godzinie 15:15 i pojedzie zgodnie z rozkładem jazdy.

- Kietrz - Racibórz o godzinie 14:00

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że zawiesza w piątek 02.06.2023r. kurs:

 

- Głubczyce - Opole, odjazd z Głubczyc o godzinie 11:30 (następny kurs jest o godzinie 13:30)

- Opole - Głubczyce, odjazd z Opola o godzinie 13:30 (następny kurs jest o godzinie 14:10)

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

SZANOWNI PODRÓŻNI

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w dniu 8 czerwca (Czwartek - Boże Ciało) i 9 czerwca (Piątek) 2023r. kursujemy tylko:

 

- Głubczyce – Opole, wyjazd z Głubczyc o godzinie 14:30

- Opole - Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie 16:30

- Głubczyce – Opole, wyjazd z Głubczyc o godzinie 16:00

- Opole - Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie 18:05

- Głubczyce – Opole, wyjazd z Głubczyc o godzinie 18:30

- Opole - Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie 20:00

 

 


 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w dniu:

 

       1 maja 2023r. nie kursujemy,

 

       2 maja 2023r.kursujemy tylko:

- Głubczyce – Opole, wyjazd z Głubczyc o godzinie 14:30

- Opole - Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie 16:30

- Głubczyce – Opole, wyjazd z Głubczyc o godzinie 16:00

- Opole - Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie 18:05

 

       3 maja 2023r. kursujemy jak w niedzielę

 


 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w okresie Świąt Wielkanocnych:

 

- zgodnie z rozkładem jazdy nie kursujemy w dniach 8, 9 i 10 kwietnia 2023

 

- natomiast w dniach 6, 7 i 11 kwietnia 2023 obowiązuje poniższy wakacyjny rozkład jazdy:

 

Głubczyce – Opole 5:30

Głubczyce – Racibórz 5:45

Głubczyce – Kietrz 5:50

Kietrz – Piszcz 6:00

Pilszcz – Głubczyce 6:20

Głubczyce – Bliszczyce 6:25

Kietrz – Głubczyce 6:35

Głubczyce – Opole 6:45

Racibórz – Głubczyce 6:50

Bliszczyce – Opole 6:55 (przez Branice, Głubczyce)

Racławice Śląskie – Głubczyce 7:00

Branice – Kietrz 7:00

Opole – Głubczyce 7:10

Głubczyce – Racibórz 7:45

Głubczyce – Kietrz 7:55

Braciszów – Głubczyce 8:00

Kietrz – Głubczyce 8:15

Opawica – Głubczyce 8:35

Kietrz – Ściborzyce Wielkie 8:45 (tylko w środy i piątki)

Racibórz – Głubczyce 8:50

Głubczyce – Branice 9:00 (przez Kietrz)

Głubczyce – Opole 9:10

Ściborzyce Wielkie – Kietrz 9:10 (tylko w środy i piątki)

Opole – Głubczyce 9:30

Głubczyce – Radynia 9:35

Kietrz – Głubczyce 9:40

Kietrz – Nasiedle 9:50 (tylko w środy i piątki)

Radynia – Głubczyce 10:05

Branice – Głubczyce 10:20 (przez Kietrz)

Głubczyce – Widok - Głubczyce 10:30

Nasiedle – Kietrz 10:30 (tylko w środy i piątki)

Opole – Głubczyce 10:30

Kietrz – Głubczyce 11:00

Głubczyce – Branice 11:10

Głubczyce – Opole 11:30

Głubczyce – Racibórz 11:30

Głubczyce – Pilszcz 11:45

Branice – Głubczyce 11:55

Głubczyce – Racławice Śląskie 11:55

Głubczyce – Ściborzyce Wielkie 12:00

Głubczyce – Opawica 12:25

Opole – Głubczyce 12:30

Głubczyce – Kietrz 12:45

Pilszcz – Kietrz 13:00

Ściborzyce Wielkie – Kietrz 13:10

Racibórz – Głubczyce 13:15

Głubczyce – Opole 13:30

Kietrz – Nasiedle 13:30 (tylko w środy i piątki)

Głubczyce – Branice 13:35

Kietrz – Głubczyce 13:35

Nasiedle – Kietrz 13:55  (tylko w środy i piątki)

Kietrz – Racibórz 14:00 (przesunięty z 14:40 z powodu objazdu)

Opole – Głubczyce 14:10

Głubczyce – Braciszów 14:15

Głubczyce – Racibórz 14:20

Głubczyce – Kietrz 14:25

Kietrz – Głubczyce 14:30

Głubczyce – Opole 14:30

Branice – Kietrz 15:10

Kietrz – Opole 15:25 (przez Głubczyce o 16:00)

Racibórz – Głubczyce 15:25

Głubczyce – Kietrz 15:30 (przez Branice)

Racibórz – Dzierżkowice 15:45

Opole – Głubczyce 15:40

Głubczyce – Kietrz 15:45

Opole – Głubczyce 16:30

Kietrz – Głubczyce 16:30

Głubczyce – Racibórz 16:35

Kietrz – Branice 16:40

Racibórz – Głubczyce 17:25

Opole – Głubczyce 18:05

 


 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

       PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 01.03.2023r. kursujemy z Nowego Dworca Autobusowego w Prudniku, a nie z Placu Wolności jak dotychczas.

 

 


 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w okresie ferii zimowych tj.  od 13.02.2023 r. do 26.02.2023 r.

obowiązuje poniższy wakacyjny rozkład jazdy:

 

Dzierżkowice – Kietrz 5:15

Głubczyce – Opole 5:30

Głubczyce – Racibórz 5:45

Branice – Kietrz 5:45

Głubczyce – Kietrz 5:50

Kietrz – Piszcz 6:10

Pilszcz – Głubczyce 6:30

Głubczyce – Bliszczyce 6:25

Kietrz – Głubczyce 6:30

Głubczyce – Opole 6:45

Racibórz – Głubczyce 6:50

Bliszczyce – Opole 6:55 (przez Branice, Głubczyce)

Racławice Śląskie – Głubczyce 7:00

Branice – Kietrz 7:00

Opole – Głubczyce 7:10

Głubczyce – Racibórz 7:45

Głubczyce – Kietrz 7:55

Braciszów – Głubczyce 8:00

Kietrz – Głubczyce 8:15

Opawica – Głubczyce 8:35

Kietrz – Ściborzyce Wielkie 8:45 (tylko w środy i piątki)

Racibórz – Głubczyce 8:50

Głubczyce – Branice 9:00 (przez Kietrz)

Głubczyce – Opole 9:10

Ściborzyce Wielkie – Kietrz 9:10 (tylko w środy i piątki)

Opole – Głubczyce 9:30

Głubczyce – Radynia 9:35

Kietrz – Głubczyce 9:40

Kietrz – Nasiedle 9:50 (tylko w środy i piątki)

Radynia – Głubczyce 10:05

Branice – Głubczyce 10:20 (przez Kietrz)

Głubczyce – Widok - Głubczyce 10:30

Nasiedle – Kietrz 10:30 (tylko w środy i piątki)

Opole – Głubczyce 10:30

Kietrz – Głubczyce 11:00

Głubczyce – Branice 11:10

Głubczyce – Opole 11:30

Głubczyce – Racibórz 11:30

Głubczyce – Pilszcz 11:45

Branice – Głubczyce 11:55

Głubczyce – Racławice Śląskie 11:55

Głubczyce – Ściborzyce Wielkie 12:00

Głubczyce – Opawica 12:25

Opole – Głubczyce 12:30

Głubczyce – Kietrz 12:45

Pilszcz – Kietrz 13:00

Ściborzyce Wielkie – Kietrz 13:10

Racibórz – Głubczyce 13:15

Głubczyce – Opole 13:30

Kietrz – Nasiedle 13:30 (tylko w środy i piątki)

Głubczyce – Branice 13:35

Kietrz – Głubczyce 13:35

Nasiedle – Kietrz 13:55  (tylko w środy i piątki)

Kietrz – Racibórz 14:00 (przesunięty z 14:40 z powodu objazdu)

Opole – Głubczyce 14:10

Głubczyce – Braciszów 14:15

Głubczyce – Racławice 14:15

Głubczyce – Racibórz 14:20

Głubczyce – Kietrz 14:25

Kietrz – Głubczyce 14:30

Głubczyce – Opole 14:30

Branice – Kietrz 15:10

Kietrz – Opole 15:25

Racibórz – Głubczyce 15:25

Głubczyce – Kietrz 15:30 (przez Branice)

Racibórz – Dzierżkowice 15:45

Opole – Głubczyce 15:40

Głubczyce – Kietrz 15:45

Głubczyce - Opole 16:00

Opole – Głubczyce 16:30

Kietrz – Głubczyce 16:30

Głubczyce – Racibórz 16:35

Kietrz – Branice 16:40

Racibórz – Głubczyce 17:25

Opole – Głubczyce 18:05

 

W soboty i niedziele kursujemy bez zmian.

 

_____________________________________________________

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. Oddział w Prudniku informuje, że w okresie ferii zimowych tj.  od 13.02.2023 r. do 26.02.2023 r.

obowiązuje poniższy wakacyjny rozkład jazdy:

 

 Kursy wykonywane są od poniedziałku do piątku:

 

Prudnik – Złotniki p. Białą  04:50, 13:10

Złotniki -  Prudnik p. Białą  05:48, 14:10

Prudnik – Opole p. Górkę    05:10, 08:00, 14:15,

Prudnik – Opole p. Dębinę  07:00, 10:00,  18:00

Opole – Głuchołazy p. Prudnik, Pokrzywną  06:30, 09:10, 19:20

Głuchołazy – Opole p Prudnik 06:40, 09:20

Opole – Prudnik   11:30, 13:00, 15:45

Głogówek – Prudnik p. Wierzch godz. 07:10, 08:40, 10:25, 12:40, 13:50

Prudnik – Głogówek p. Wierzch godz. 07:55, 09:40, 11:40, 13:05, 15:15

Prudnik – Głogówek p. Solec godz.08:20, 13:45

Głogówek – Prudnik p. Solec godz. 09:15, 14:38

Głuchołazy – K.Koźle p. Prudnik godz.07:10, 13:35

K.Koźle – Głuchołazy p. Prudnik godz.10:25, 15:40

Prudnik – Głuchołazy p. Pokrzywną 07:50, 08:45, 10:30, 11:40, 12:30, 13:30 15:00, 16:15, 17:10, 20:40

Głuchołazy – Prudnik p. Pokrzywną  godz. 08:25, 11:20,14:20, 15:35, 16:50

Głuchołazy – Prudnik p.Wierzbiec, Moszczankę 05:10, 13:10, 21:10

Prudnik – Głuchołazy p. Moszczankę, Wierzbiec godz.06:15, 14:15, 22:15

Prudnik – Biała p. Lubrzę 13:00

Prudnik – Biała p. Prężynkę 06:05, 14:05

Biała – Prudnik p. Lubrzę 06:30, 14:30

Biała – Prudnik p. Prężynkę 05:25, 13:25

Prudnik – Górka Prudnicka p. Białą 09:30, 15:50

Górka Prudnicka – Prudnik 10:26

Prudnik – Korfantów 08:10,12:00, 15:20

Korfantów – Prudnik 07:00, 08:45, 12:40

Prudnik-Chrzelice-Krobusz 07:20, 10:20

Prudnik – Biała p. Śmicz  13:30

Biała – Prudnik p. Śmicz 14:03

Prudnik – Nysa p. Ścinawę 09:00

Nysa – Prudnik p. Ścinawę 11:30

Prudnik – Czyżowice 08:00, 15:00

Czyżowice – Prudnik 08:07, 15:07

Prudnik-Wierzbiec-Szybowice 07:05, 07:55, 12:30, 14:45

Prudnik-Szybowice-Piorunkowice 07:45, 09:50, 11:00, 16:30

Prudnik – Rzymkowice p. Śmicz, Białą  07:45, 11:30

Prudnik – Ścinawa Mała  13:30, 15:30

Ścinawa Mała – Prudnik 07:02, 14:05

Prudnik – Przydroże Małe 08:20, 12:00, 15:30

Przydroże Małe – Prudnik  08:48, 12:41

Prudnik – Trzebina 07:40, 14:20

Rudziczka - Piorunkowice – Prudnik 06:11

Głuchołazy – Prudnik p. Wierzbiec 13:50

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

                  

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od poniedziałku 06.02.2023r. kurs z Dzierżkowic do Kietrza wraca z godziny 5:15 na 5:40

 


SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 01.02.2023r. zmienia godziny odjazdów autobusów w kursach:

 

- Kietrz - Głubczyce (przez Boguchwałów) z godziny 6:40 na godzinę 6:35

- Kietrz - Głubczyce (przez Wojnowice) z godziny 6:35 na godzinę 6:30

 


 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach informuje, że od dnia 23.01.2023r. kursami w stronę Opola wracamy na przystanek Krapkowice, Głowackiego, tym samym nie będziemy się już zatrzymywać na terenie Dworca Autobusowego w Krapkowicach jak dotychczas.

 


SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że zawiesza w środę 18.01 i czwartek 19.01 kurs:

 

- Głubczyce - Kazimierz o godzinie 14:15

Następny autobus do Kazimierza jest o godzinie 15:15 i pojedzie zgodnie z rozkładem jazdy.

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

 


 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 10.01.2023r. zmienia godzinę odjazdu autobusu z Głubczyc do Dzierżkowic z 15:15 na 15:30

 


 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 04.01.2023r., kurs relacji Głubczyce - Wojnowice Osiedle, odjazd o godzinie 14:15 będzie kursował przez Bogdanowice.

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w dniu 6 stycznia 2023r. (w dniu Święta Trzech Króli) kursuje jak w niedzielę tj:

 

- Głubczyce - Opole o godzinie 8:10

- Głubczyce - Opole o godzinie 13:30

- Głubczyce - Branice o godzinie 14:55

- Opole - Głubczyce o godzinie 16:30

- Opole - Głubczyce o godzinie 18:05

- Opole - Głubczyce o godzinie 20:00

- Opole - Kietrz o godzinie 10:30

- Opole - Kietrz o godzinie 15:00

- Branice - Opole o godzinie 16:00

- Kietrz - Opole o godzinie 14:18

- Kietrz - Opole o godzinie 17:55
 

 


SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że zawiesza kursy we wtorek 27.12.2022r.

 

- Racławice Śląskie - Głubczyce o godzinie 7:00

- Głubczyce - Racibórz o godzinie 7:45

- Racibórz - Głubczyce o godzinie 8:50

- Głubczyce - Racławice Śląskie o godzinie 11:55

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że nie kursuje w dniach 24, 25, 26 i 31 grudnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r.

 

Natomiast w dniach 23, 27, 28, 29 i 30 grudnia 2022 r. obowiązuje poniższy wakacyjny rozkład jazdy:

 

Głubczyce – Opole 5:30

Głubczyce – Racibórz 5:45

Głubczyce – Kietrz 5:50

Kietrz – Piszcz 6:00

Pilszcz – Głubczyce 6:20

Głubczyce – Bliszczyce 6:25

Kietrz – Głubczyce 6:35

Głubczyce – Opole 6:45

Racibórz – Głubczyce 6:50

Bliszczyce – Opole 6:55 (przez Branice, Głubczyce)

Racławice Śląskie – Głubczyce 7:00

Opole – Głubczyce 7:10

Branice – Kietrz 7:00

Głubczyce – Racibórz 7:45

Głubczyce – Kietrz 7:55

Braciszów – Głubczyce 8:00

Kietrz – Głubczyce 8:15

Opawica – Głubczyce 8:35

Kietrz – Ściborzyce Wielkie 8:45 (tylko w środy i piątki)

Racibórz – Głubczyce 8:50

Głubczyce – Branice 9:00 (przez Kietrz)

Głubczyce – Opole 9:10

Ściborzyce Wielkie – Kietrz 9:10 (tylko w środy i piątki)

Opole – Głubczyce 9:30

Głubczyce – Radynia 9:35

Kietrz – Głubczyce 9:40

Kietrz – Nasiedle 9:50 (tylko w środy i piątki)

Radynia – Głubczyce 10:05

Branice – Głubczyce 10:20 (przez Kietrz)

Głubczyce – Widok - Głubczyce 10:30

Nasiedle – Kietrz 10:30 (tylko w środy i piątki)

Opole – Głubczyce 10:30

Kietrz – Głubczyce 11:00

Głubczyce – Branice 11:10

Głubczyce – Opole 11:30

Głubczyce – Racibórz 11:30

Głubczyce – Pilszcz 11:45

Branice – Głubczyce 11:55

Głubczyce – Racławice Śląskie 11:55

Głubczyce – Ściborzyce Wielkie 12:00

Głubczyce – Opawica 12:25

Opole – Głubczyce 12:30

Głubczyce – Kietrz 12:45

Pilszcz – Kietrz 13:00

Ściborzyce Wielkie – Kietrz 13:10

Racibórz – Głubczyce 13:15

Głubczyce – Opole 13:30

Kietrz – Nasiedle 13:30 (tylko w środy i piątki)

Głubczyce – Branice 13:35

Kietrz – Głubczyce 13:35

Nasiedle – Kietrz 13:55  (tylko w środy i piątki)

Kietrz – Racibórz 14:00 (przesunięty z 14:40 z powodu objazdu)

Opole – Głubczyce 14:10

Głubczyce – Braciszów 14:15

Głubczyce – Racibórz 14:20

Głubczyce – Kietrz 14:25

Kietrz – Głubczyce 14:30

Głubczyce – Opole 14:30

Branice – Kietrz 15:10

Kietrz – Opole 15:25

Racibórz – Głubczyce 15:25

Głubczyce – Kietrz 15:30 (przez Branice)

Racibórz – Dzierżkowice 15:45

Opole – Głubczyce 15:40

Głubczyce – Kietrz 15:45

Opole – Głubczyce 16:30

Kietrz – Głubczyce 16:30

Głubczyce – Racibórz 16:35

Kietrz – Branice 16:40

Racibórz – Głubczyce 17:25

Opole – Głubczyce 18:05


SPRZEDAŻ BILETÓW

 

SZANOWNI PODRÓŻNI


Informujemy, że sprzedaż indywidualnych biletów miesięcznych na miesiąc STYCZEŃ 2023r. będzie prowadzona w:

 

GŁUBCZYCACH 

Od 27.12.2022 do 30.12.2022. wyłącznie w siedzibie firmy na ul. Kołłątaja 5 w godzinach: 7:00-15:00

Od 02.01.2023 do 03.01.2023  w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach 7:00-15:00

Od 04.01.2023 do 13.01.2023 wyłącznie w siedzibie firmy na ul. Kołłątaja 5 w godzinach: 7:00-15:00

tel. 724 200 012

 

PRUDNIKU 

Od  27.11.2022 do 13.01.2023 w kasie biletowej na ulicy Kościuszki 74 (dawna baza PKS) w godzinach 7:00-15:00

tel. 724 211 040

 

KRAPKOWICACH 

od 29.12.2022 do 03.01.2023 na dworcu autobusowym w godzinach 8:00-14:30

tel. 774661752

 

GŁOGÓWKU W BIURZE PODRÓŻY IKAR NA UL. MICKIEWICZA 12 

od 27.12.2022 do 13.01.2023  w godzinach: 9:00-15:00 

tel. 774 373 721

 

RACIBORZU

od 29.12.2022 do 03.01.2023 w  kasa biletowej w godzinach od 6:45 - 14:30

tel. (032) 415 33 80 wew. 123

 

!!!   UWAGA   !!!

Przy zakupie biletu miesięcznego ulgowego (szkolnego lub z inną ulgą)należy każdorazowo okazać DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z TEJ ULGI  np. ważną legitymację szkolną. BEZ WAŻNEGO DOKUMENTU BILET NIE ZOSTANIE WYDANY

--------------------------------------------------------------------------------------------

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że nasze bilety można również kupić on-line na naszej stronie internetowej poprzez zakładkę "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------

 


SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że zawiesza kursy w poniedziałek 19.12.2022r.

 

- Głubczyce - Opole o godzinie 08:10

- Opole - Głubczyce o godzinie 11:30

- Głubczyce - Kazimierz o godzinie 14:15

Następny autobus do Kazimierza jest o godzinie 15:15 i pojedzie zgodnie z rozkładem jazdy.

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że zawiesza kursy w piątek 16.12.2022r.

 

- Głubczyce - Opole o godzinie 08:10

- Głubczyce - Opole o godzinie 10:10

- Opole - Głubczyce o godzinie 11:30

- Głubczyce - Opole o godzinie 13:30

- Opole - Głubczyce o godzinie 13:30

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 16.12.2022 do odwołania zawiesza kursy:

 

- Głubczyce - Wrocław, wyjazd z Głubczyc o godzinie 15:00

- Wrocław - Głubczyce, wyjazd z Wrocławia o godzinie 18:40

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że zawiesza kursy w czwartek 15.12.2022r.

 

- Głubczyce - Opole o godzinie 13:30

- Głubczyce - Kazimierz o godzinie 14:15

Następny autobus do Kazimierza jest o godzinie 15:15 i pojedzie zgodnie z rozkładem jazdy.

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że zawiesza kursy w środę 14.12.2022r.


- Głubczyce - Opole o godzinie 13:30

- Opole - Głubczyce o godzinie 15:40

- Głubczyce - Kazimierz o godzinie 14:15

Następny autobus do Kazimierza jest o godzinie 15:15 i pojedzie zgodnie z rozkładem jazdy.

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że zawiesza kurs w poniedziałek 12.12.2022r.


- Głubczyce - Opole o godzinie 10:10

- Opole - Głubczyce o godzinie 13:30

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

       PKS w Głubczycach informuje, że od dnia 12.12.2022 ostatnim przystankiem w Opolu będzie NOWE CENTRUM PRZESIADKOWE – OPOLE GŁÓWNE przy ulicy 1 Maja.

       Również od dnia 12.12.2022 wszystkie kursy z Opola będą odbywały się już z NOWEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO - OPOLE GŁÓWNE ze stanowisk numer 7 i 8.

       Dotychczasowe przystanki Opole, ul. Armii Krajowej i Opole, ul. I Maja – Dubois zostają z dniem 12.12.2022 zlikwidowane.

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje że od dnia 05.12.2022 w związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej ul. Rynek w Baborowie informujemy o zmianie przystanku autobusowego.

Nowy przystanek znajduje się naprzeciw Ośrodka Pomocy Społecznej przy skrzyżowanie z ulicą Wąską.

 


SPRZEDAŻ BILETÓW

 

SZANOWNI PODRÓŻNI


Informujemy, że sprzedaż indywidualnych biletów miesięcznych na miesiąc GRUDZIEŃ  2022 r. będzie prowadzona w:

 

GŁUBCZYCACH 

Od 29.11.2022r do 02.12.2022r.  w kasie biletowej na dworcu autobusowym w godzinach 7:00-15:00

Od 05.12.2022. do 14.12.2022r.,wyłącznie w siedzibie firmy na ul. Kołłątaja 5 w godzinach: 7:00-15:00

tel. 724 200 012

 

PRUDNIKU 

Od  29.11.2022r do 14.12.2022r.  w kasie biletowej na ulicy Kościuszki 74 (dawna baza PKS) w godzinach 7:00-15:00

tel. 724 211 040

 

KRAPKOWICACH 

od 29.11.2022r do 02.12.2022r. na dworcu autobusowym w godzinach 8:00-14:30

tel. 774661752

 

GŁOGÓWKU W BIURZE PODRÓŻY IKAR NA UL. MICKIEWICZA 12 

od 29.11.2022r do 14.12.2022r.  w godzinach: 9:00-15:00 

tel. 774 373 721

 

RACIBORZU

od 29.11.2022r do 02.12.2022r. w  kasa biletowej w godzinach od 6:45 - 14:30

tel. (032) 415 33 80 wew. 123

 

 

!!!   UWAGA   !!!

Przy zakupie biletu miesięcznego ulgowego (szkolnego lub z inną ulgą) należy każdorazowo okazać DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z TEJ ULGI  np. ważną legitymację szkolną

BEZ WAŻNEGO DOKUMENTU BILET NIE ZOSTANIE WYDANY

--------------------------------------------------------------------------------------------

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że nasze bilety można również kupić on-line na naszej stronie internetowej poprzez zakładkę "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje że od  dnia 16.11.2022r. na czas zamknięcia przystanku autobusowego przy ul. Głowackiego w Krapkowicach wszystkie autobusy będą odjeżdżać z Dworca Autobusowego w Krapkowicach ze stanowiska nr 2

 


 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

       W związku z remontem chodnika w obrębie ronda i zatoki autobusowej, zlokalizowanych przy zbiegu ulic Opolskiej, 1 Maja i Głowackiego w Krapkowicach, realizowanego na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu informujemy, że autobusy od 15 listopada 2022r. tymczasowo zatrzymywać się będą na terenie Dworca Autobusowego w Krapkowicach, co zostało uzgodnione z jego zarządcą.

 


SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że zawiesza kurs w czwartek 10.11.2022r.


- Głubczyce - Kazimierz o godzinie 14:15

Następny autobus do Kazimierza jest o godzinie 15:15 i pojedzie zgodnie z rozkładem jazdy.

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że dnia 11 listopada 2022r. kursujemy tylko:

 

-      Głubczyce – Opole, wyjazd z Głubczyc o godzinie 8:10

-      Głubczyce – Opole, wyjazd z Głubczyc o godzinie 15:00

-      Opole - Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie 10:30

-      Opole - Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie 16:30

 


SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że zawiesza kurs w czwartek 03.11.2022r.


- Głubczyce - Kazimierz o godzinie 14:15

Następny autobus do Kazimierza jest o godzinie 15:15 i pojedzie zgodnie z rozkładem jazdy.

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że dnia 02.11.2022 autobusy z Raciborza do Głubczyc będą odjeżdżać ze stanowiska nr 7.


 

 

 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

                  

         PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia  02.11.2022r.w związku z zamknięciem przejazdu ulicami Raciborską i Długą w Kietrzu (remont DW 416) wprowadza objazd. Na trasie z Kietrza w kierunku Pietrowic Wielkich objazd będzie prowadzony przez Nową Cerekiew, Suchą Psinę, Czerwonków, Baborów, Maków.


         Autobus z Branic do Raciborza o godzinie 6:15 będzie przyspieszony o 30 min. Z Branic autobus będzie odjeżdżał o godzinie 5:45, z Kietrza o 6:30.


         Kurs relacji Kietrz – Racibórz, odjazd z Kietrza o godzinie 14:40 zostaje przyspieszony na godzinę 14:00.


         Autobus odjeżdżający z Raciborza do Branic będzie opóźniony i będzie odjeżdżał o godzinie 16:10.


         W związku z przesunięciem kursów z Kietrza do Raciborza przez PKS Racibórz przyśpieszamy kurs z Dzierżkowic do Kietrza z godziny 5:40 na godzinę 5:15.

 

         Kurs Racibórz – Głubczyce 13:00 przez Kietrz zostanie przesunięty na godzinę 12:30

 

         Dodatkowo od dnia 04.11.2022 Kurs Głubczyce - Kietrz 5:50 przez Nowa Cerekwia zostanie przesunięty na godzinę 5:30 (przyjazd do Kietrza 6:10)

 


SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że dnia 01.11.2022 autobusy nie kursują. 

 

 


 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że zawiesza kurs w poniedziałek 24.10.22


- Głubczyce - Kazimierz o godzinie 14:15

Następny autobus do Kazimierza jest o godzinie 15:15 i pojedzie zgodnie z rozkładem jazdy.

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


 

 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 7.10.2022 zostanie przywrócony autobus do Wrocławia.

Autobus będzie kursował w piątek i niedzielę w godzinach:

Głubczyce - Wrocław 15:00

Wrocław - Głubczyce 18:40


 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w związku z planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej, sprzedaż biletów miesięcznych w oddziale w Prudniku w dniu 28.09.2022 w godzinach od 9:00 do 14:00 nie będzie możliwa.

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że nasze bilety można również kupić on-line na naszej stronie internetowej poprzez zakładkę "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl

 


SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że zawiesza kurs we wtorek 20.09.22


- Głubczyce - Kazimierz o godzinie 14:15

Następny autobus do Kazimierza jest o godzinie 15:15 i pojedzie zgodnie z rozkładem jazdy.

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach
Sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach przy ul. Kołłątaj 5

zaprasza uprawnione podmioty 

do składania ofert

celem zawarcia umowy o przeprowadzenie

dobrowolnego badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dobrowolne badanie rocznego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach za rok obrotowy 2022  oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (tj. Teks jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1302);

 

Podstawowe dane jednostki badanej: nazwa Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością, adres: ul. Kołłątaja 5 48-100 Głubczyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Opole VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000232677,

NIP: 748-000-19-76, REGON: 000616847

 

 Od firmy audytorskiej oczekujemy:

 1. zbadania sprawozdania zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
 2. gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy bez dodatkowego wynagrodzenia, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe spółki,
 3. gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki bez dodatkowego wynagrodzenia,
 4. przedłożenia opinii i raportu w 3 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz do Rady Nadzorczej,
 5. zbadania poprawności wyliczenia rekompensaty z tytułu realizowania umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

 

Oferta powinna zawierać informację o ofercie, w tym:

 1. informacje o firmie audytorskiej oraz biegłym rewidencie, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych dotyczącą:
  • formy prowadzenia działalności
  • aktualny odpis z właściwego rejestru,
  • wpisu do rejestru biegłych rewidentów,
  • wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  • ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
  • liczby zatrudnionych biegłych rewidentów,
 2. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 3. cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, uwzględniającą całość kosztów prac w wartości netto i brutto,
 4. określenie składu zespołu przeprowadzającego badania,
 5. wskazanie metod i terminów badań sprawozdania finansowego wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, z uwzględnieniem ilości dni pracy w Spółce
 6. wzór umowy na badanie

 

Informacje dodatkowe na temat zamawiającego"

Data powstania spółki 2005 rok

Suma bilansowa na dzień 31.12.2021 r. wynosiła – 6.180.839,88 zł

Ilość zatrudnionych osób na dzień 31.12.2021 r. – 98 osoby

Spółka jest płatnikiem VAT.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania oraz przekazanie opinii i raportu do dnia 15.04.2023 r. 
 2. Miejscem badania będzie siedziba spółki
 3. Zapłata za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przedłożeniu sprawozdania, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 5. W toku badania i oceny ofert spółka może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Wyniki i wybór oferty zostanie ogłoszony po zaakceptowaniu Wykonawcy przez Radę Nadzorczą Spółki:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki

- na stronie internetowej pod adresem: www.pks.glubczyce.pl w terminie do 21.10.2022 r.

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana poinformowany będzie telefonicznie.
 2. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022"  w nieprzekraczalnym terminie 19.09.2022 r. do godz. 14.00 w siedzibie spółki tj. PKS w Głubczycach Sp. z o.o.
  ul. Kołłątaja 5 48-100 Głubczyce, w sekretariacie w godz. 7.00 -14.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby spółki.
 4. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Elżbieta Małko-Kołodziej – Główna Księgowa Spółki, kontakt tel. 77 485 30 71 wew. 29

PDFzapytanie oferta na badanie sprawozdania finansowego bilansu 2022.pdf (305,15KB)


 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że zawiesza kursy w czwartek(08.09.2022) i piątek(09.09.2022) 


- Głubczyce - Opole o godzinie 10:10

- Opole - Głubczyce o godzinie 13:30

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że zawiesza kursy w piątek 02.09.2022:


- Głubczyce - Mokre o godzinie 13:30

- Mokre - Głubczyce o godzinie 14:02

- Głubczyce - Braciszów o godzinie 14:15

- Braciszów - Głubczyce o godzinie 15:00

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 01.09.2022 kursuje ze zmienionym rozkładem jazdy.

Nowy rozkład jazdy dostępny jest w zakładce "Rozkład Jazdy - Odjazdy D.A. Głubczyce", wszystkie kursy można znaleźć w zakładce "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl

 

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że:

Dnia 15.08.2022(poniedziałek) autobusy kursują tak jak w niedziele.

 


PKS w Głubczycach Sp. z o.o.

 

Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

Kierowcy autobusu

Region: powiat głubczycki

Podstawowe obowiązki:

 • Wykonywanie przewozów pasażerskich w komunikacji regularnej i okazjonalnej

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe

 • Aktualne prawo jazdy kat. D i świadectwo kwalifikacji lub chęci do wyrobienia

 • Posiadanie zaświadczenia o niekaralności

 • Odporność na stres

 • Komunikatywność, sumienność, operatywność i dynamizm w działaniu

 • Samodzielność i duże umiejętności samoorganizacji czasu pracy

 • Nienaganna prezentacja

 • Wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • Umowę o prace na pełny etat od pierwszego dnia współpracy

 • Pomoc w zrobieniu kursu prawa jazdy kat D

 • Stałe wynagrodzenie

 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym udział w szkoleniach zawodowych, możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych na kursach/szkoleniach

 • Pakiet socjalny wspierający aktywność i wypoczynek pracowników

 • Preferencyjne warunki korzystania z usług własnych

Uwaga!

Przy składaniu aplikacji, poza tradycyjnymi dokumentami aplikacyjnymi (CV i list motywacyjny) wymagamy przedstawienia kserokopii prawa jazdy.


 

Serdecznie zapraszamy do współpracy Panie, które posiadają prawo jazdy kat. D lub chciałyby zdobyć nowe uprawnienia.


 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych:

 • Na adres e-mail: transport@pks.glubczyce.pl

 • Pocztą tradycyjną na adres przedsiębiorstwa PKS w Głubczycach Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 5, 48-100 Głubczyce

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.


 

Prosimy o dopisanie do swojego CV następującej klauzuli:


 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKS w Głubczycach Spółka z o. o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że:

dnia 02.08.2022 r. Miejski Zarząd Dróg zaplanował otwarcie skrzyżowania ul. 1-go Maja i Reymonta. Oznacza to, że od tego dnia odjazdy w kierunku Głubczyc wrócą na ul. Armii Krajowej 2, stanowisko nr 11 (naprzeciw parkingu "Pod Wiaduktem", obok Oddziału Zakładu Gazowniczego).

 


 

 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 25 czerwca 2022 r. obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy:

 

od poniedziałku do piątku kursujemy:

Głubczyce – Opole 5:30

Głubczyce – Racibórz 5:45

Kietrz – Piszcz 6:00

Pilszcz – Głubczyce 6:20

Głubczyce – Bliszczyce 6:25

Głubczyce – Opole 6:45

Racibórz – Głubczyce 6:50

Bliszczyce – Głubczyce 6:55

Racławice Śląskie – Głubczyce 7:00

Opole – Głubczyce 7:10

Branice – Kietrz 7:00

Głubczyce – Opole 7:40

Głubczyce – Racibórz 7:45

Głubczyce – Kietrz 7:55

Braciszów – Głubczyce 8:00

Kietrz – Głubczyce 8:15

Opawica – Głubczyce 8:35

Kietrz – Ściborzyce Wielkie 8:45 (tylko w środy i piątki)

Racibórz – Głubczyce 8:50

Głubczyce - Branice 9:00 (przez Kietrz)

Głubczyce – Opole 9:10

Ściborzyce Wielkie – Kietrz 9:10 (tylko w środy i piątki)

Opole – Głubczyce 9:30

Głubczyce – Radynia 9:35

Kietrz – Głubczyce 9:40

Kietrz – Nasiedle 9:50 (tylko w środy i piątki)

Radynia – Głubczyce 10:05

Branice - Głubczyce 10:20 (przez Kietrz)

Głubczyce – Widok 10:30

Nasiedle – Kietrz 10:30 (tylko w środy i piątki)

Opole – Głubczyce 10:30

Kietrz – Głubczyce 11:00

Głubczyce – Branice 11:10

Głubczyce – Opole 11:30

Głubczyce – Racibórz 11:30

Głubczyce – Pilszcz 11:45

Branice – Głubczyce 11:55

Głubczyce – Racławice Śląskie 11:55

Głubczyce – Ściborzyce Wielkie 12:00

Głubczyce – Opawica 12:25

Opole – Głubczyce 12:30

Głubczyce – Kietrz 12:45

Pilszcz – Kietrz 13:00

Ściborzyce Wielkie – Kietrz 13:10

Racibórz – Głubczyce 13:15

Głubczyce – Opole 13:30

Kietrz – Nasiedle 13:30 (tylko w środy i piątki)

Głubczyce – Branice 13:35

Kietrz – Głubczyce 13:35

Nasiedle – Kietrz 13:55  (tylko w środy i piątki)

Opole – Głubczyce 14:10

Głubczyce – Braciszów 14:15

Głubczyce – Racibórz 14:20

Kietrz – Głubczyce 14:30

Kietrz – Racibórz 14:40 (przesunięty na 14:00 z powodu objazdu)

Głubczyce – Opole 14:40

Opole – Głubczyce 15:00

Branice – Kietrz 15:10

Racibórz – Głubczyce 15:25

Głubczyce – Kietrz 15:30 (przez Branice)

Racibórz – Dzierżkowice 15:45

Głubczyce – Kietrz 15:45

Kietrz – Branice 16:15

Głubczyce – Opole 16:00

Opole – Głubczyce 16:30

Kietrz – Głubczyce 16:30

Głubczyce – Racibórz 16:35

Racibórz – Głubczyce 17:25

Opole – Głubczyce 18:00

 

w sobotę kursujemy:

Głubczyce – Opole 06:00

Głubczyce – Opole 08:10

Głubczyce – Opole 11:30

Głubczyce – Opole 13:30

Głubczyce - Opole 15:00

 

Opole – Głubczyce 08:20

Opole – Głubczyce 10:30

Opole - Głubczyce 13:30

Opole - Głubczyce 16:30

Opole – Głubczyce 18:00

 

w niedzielę kursujemy:

 

Głubczyce – Opole 08:10

Głubczyce – Opole 13:30

Głubczyce - Opole 15:00

 

Opole – Głubczyce 10:30

Opole – Głubczyce 15:00

Opole – Głubczyce 18:00

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że  zawiesza kurs w środę 22.06.2022:

 

- Głubczyce - Braciszów o godzinie 14:15 
 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że:

 

zawiesza kursy w środę 15.06.2022

- Głubczyce - Braciszów o godzinie 14:15 

- Głubczyce - Opole o godzinie 10:10

- Opole - Głubczyce o godzinie 13:30

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w czwartek 16.06.2022 autobusy nie kursują.

Natomiast w piątek 17.06.2022 autobusy kursują zgodnie z rozkładem jazdy jak w soboty.

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że:

 

zawiesza kursy w środę 08.06.2022 i czwartek 09.06.2022

- Głubczyce - Braciszów o godzinie 14:15 

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że:

 

zawiesza kursy w poniedziałek 06.06.2022

- Głubczyce - Braciszów o godzinie 14:15 

zawiesza kursy we wtorek 07.06.2022

- Głubczyce - Braciszów o godzinie 14:15 

- Głubczyce - Opole o godzinie 10:10

- Opole - Głubczyce o godzinie 13:30

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że:

 

zawiesza kursy w poniedziałek 30.05.2022 

- Głubczyce - Braciszów o godzinie 14:15 

- Głubczyce - Opole o godzinie 10:10

- Opole - Głubczyce o godzinie 13:30

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że:

 

zawiesza kursy w piątek 20.05.2022

- Głubczyce - Braciszów o godzinie 14:15 

- Głubczyce - Opole o godzinie 10:10

- Opole - Głubczyce o godzinie 13:30

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że:

 

zawiesza kursy w czwartek 19.05.2022

- Głubczyce - Braciszów o godzinie 14:15 

- Głubczyce - Opole o godzinie 10:10

- Opole - Głubczyce o godzinie 13:30

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


3.png

1.png

2.png

instrukcja zakupu biletu (002).png


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że:

 

zawiesza kursy w poniedziałek 09.05.2022

- Głubczyce - Braciszów o godzinie 14:15 i Braciszów - Głubczyce o godzinie 15:00

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 06.05.2022 do odwołania zawiesza kursy:

 

- Głubczyce - Wrocław, wyjazd z Głubczyc o godzinie 06:00

- Wrocław - Głubczyce, wyjazd z Wrocławia o godzinie 13:50

 

Kursy zostają zawieszone z powodu małej frekwencji pasażerów.

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że:

 

zawiesza kursy w środę 04.05.2022

- Głubczyce - Braciszów o godzinie 14:15 i Braciszów - Głubczyce o godzinie 15:00

 

zawiesza kursy w czwartek 05.05.2022

- Głubczyce - Braciszów o godzinie 14:15 i Braciszów - Głubczyce o godzinie 15:00

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w sobotę 30.04.2022 kursujemy:

 

- Głubczyce - Opole o godzinie 6:00

- Głubczyce - Kietrz o godzinie 6:30

- Kietrz - Opole o godzinie 7:20

- Opole - Branice o godzinie 8:20

- Opole - Branice o godzinie 8:20

- Opole - Kietrz o godzinie 10:30

- Branice - Opole o godzinie 11:00

- Głubczyce - Opole o godzinie 11:30

- Kietrz - Głubczyce o godzinie 12:55

- Opole - Branice o godzinie 13:30

- Opole - Branice o godzinie 13:30

- Głubczyce - Kietrz o godzinie 13:45

- Kietrz - Opole o godzinie 14:15

- Głubczyce - Opole o godzinie 15:00

- Branice - Głubczyce o godzinie 15:50

- Opole - Głubczyce o godzinie 16:30

- Opole - Kietrz o godzinie 18:00

- Głubczyce - Opole o godzinie 18:30

- Opole - Głubczyce o godzinie 20:00

- Kietrz - Głubczyce o godzinie 20:45

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w niedzielę 01.05.2022 kursujemy:

 

- Głubczyce - Opole o godzinie 08:10

- Opole - Kietrz o godzinie 10:30

- Kietrz - Głubczyce o godzinie 12:55

- Głubczyce - Opole o godzinie 13:30

- Głubczyce - Branice o godzinie 14:55

- Głubczyce - Opole o godzinie 15:00

- Opole - Kietrz o godzinie 15:00

- Branice - Opole o godzinie 16:00

- Głubczyce - Opole o godzinie 16:30

- Opole - Głubczyce o godzinie 16:30

- Kietrz - Opole o godzinie 17:55

- Opole - Głubczyce o godzinie 18:00

- Głubczyce - Opole o godzinie 18:30

- Opole - Głubczyce o godzinie 20:00

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w poniedziałek 02.05.2022 kursujemy:

 

- Głubczyce - Opole o godzinie 06:00

- Głubczyce - Kietrz o godzinie 06:30

- Kietrz - Opole o godzinie 07:20

- Opole - Branice o godzinie 08:20

- Opole - Kietrz o godzinie 10:30

- Branice - Opole o godzinie 11:00

- Kietrz - Głubczyce o godzinie 12:55

- Opole - Branice o godzinie 13:30

- Głubczyce - Opole o godzinie 13:30

- Głubczyce - Kietrz o godzinie 13:45

- Opole - Kietrz o godzinie 14:15

- Branice - Głubczyce o godzinie 15:50

- Opole - Głubczyce o godzinie 16:30

- Opole - Kietrz o godzinie 18:00

- Głubczyce - Opole o godzinie 18:30

- Opole - Głubczyce o godzinie 20:00

- Kietrz - Głubczyce o godzinie 20:45

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że we wtorek 03.05.2022 kursujemy:

 

- Głubczyce - Opole o godzinie 08:10

- Opole - Kietrz o godzinie 10:30

- Kietrz - Głubczyce o godzinie 12:55

- Głubczyce - Opole o godzinie 13:30

- Głubczyce - Branice o godzinie 14:55

- Głubczyce - Opole o godzinie 15:00

- Opole - Kietrz o godzinie 15:00

- Branice - Opole o godzinie 16:00

- Głubczyce - Opole o godzinie 16:30

- Opole - Głubczyce o godzinie 16:30

- Kietrz - Opole o godzinie 17:55

- Opole - Głubczyce o godzinie 18:00

- Głubczyce - Opole o godzinie 18:30

- Opole - Głubczyce o godzinie 20:00

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 30.04.2022 odjazdy z Opola będą z ulicy Stanisława Dubois ze stanowiska nr 6 (na wprost salonu Citroen).

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że:

 

zawiesza kursy w czwartek 28.04.2022

- Głubczyce - Braciszów o godzinie 14:15 i Braciszów - Głubczyce o godzinie 15:00

 

zawiesza kursy w piątek 29.04.2022

- Głubczyce - Braciszów o godzinie 14:15 i Braciszów - Głubczyce o godzinie 15:00

 

zawiesza kursy w niedzielę 01.05.2022

- Głubczyce - Kietrz o godzinie 13:45 i Kietrz - Głubczyce o godzinie 14:15

- Głubczyce - Wrocław o godzinie 15:00 i Wrocław Głubczyce o godzinie 18:40

 

zawiesza kursy w poniedziałek 02.05.2022

- Głubczyce - Wrocław o godzinie 06:00 i Wrocław Głubczyce o godzinie 13:50

 

zawiesza kursy we wtorek 03.05.2022

- Głubczyce - Kietrz o godzinie 13:45 i Kietrz - Głubczyce o godzinie 14:15

- Głubczyce - Wrocław o godzinie 15:00 i Wrocław Głubczyce o godzinie 18:40

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w poniedziałek 02.05.2022 autobusy kursują zgodnie z rozkładem jazdy jak w soboty.

 

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że:

 

zawiesza kursy w czwartek 21.04.2022

- Głubczyce - Braciszów o godzinie 14:15 i Braciszów - Głubczyce o godzinie 15:00

- Głubczyce - Wrocław o godzinie 6:00 i Wrocław Głubczyce o godzinie 13:50

 

zawiesza kursy w piątek 22.04.2022

- Głubczyce - Braciszów o godzinie 14:15 i Braciszów - Głubczyce o godzinie 15:00

- Głubczyce - Wrocław o godzinie 6:00 i Wrocław Głubczyce o godzinie 13:50

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w dniach 14,15,19 kwietnia obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy:

 

Głubczyce – Opole 5:30

Głubczyce – Racibórz 5:30

Kietrz – Piszcz 6:00

Pilszcz – Głubczyce 6:20

Głubczyce – Bliszczyce 6:20

Głubczyce – Opole 6:45

Racibórz – Głubczyce 6:50

Bliszczyce – Głubczyce 6:55

Racławice Śląskie – Głubczyce 7:00

Opole – Głubczyce 7:10

Branice – Kietrz 7:15

Głubczyce – Opole 7:40

Głubczyce – Racibórz 7:45

Głubczyce – Kietrz 7:55

Braciszów – Głubczyce 8:00

Kietrz – Głubczyce 8:15

Opawica – Głubczyce 8:35

Kietrz – Ściborzyce Wielkie 8:45 (tylko w piątek)

Racibórz – Głubczyce 8:50

Głubczyce – Opole 9:10

Ściborzyce Wielkie – Kietrz 9:10 (tylko w piątek)

Opole – Głubczyce 9:30

Kietrz – Głubczyce 9:40

Kietrz – Nasiedle 9:50 (tylko w piątek)

Nasiedle – Kietrz 10:30 (tylko w piątek)

Opole – Kietrz 10:30

Kietrz – Głubczyce 11:00

Głubczyce – Branice 11:10

Głubczyce – Opole 11:30

Głubczyce – Racibórz 11:30

Głubczyce – Pilszcz 11:45

Branice – Głubczyce 11:55

Głubczyce – Racławice Sląskie 11:55

Głubczyce – Ściborzyce Wielkie 12:00

Głubczyce – Opawica 12:25

Opole – Głubczyce 12:30

Głubczyce – Kietrz 12:45

Kietrz – Głubczyce 12:55

Racibórz – Głubczyce 13:00

Pilszcz – Kietrz 13:00

Ściborzyce Wielkie – Kietrz 13:10

Głubczyce – Opole 13:30

Głubczyce – Branice 13:35

Kietrz – Głubczyce 13:35

Opole – Głubczyce 14:10

Głubczyce – Braciszów 14:15

Głubczyce – Racibórz 14:20

Kietrz – Głubczyce 14:30

Kietrz – Racibórz 14:40 (przesunięty na 14:00 z powodu objazdu)

Głubczyce – Opole 14:40

Opole – Głubczyce 15:00

Branice – Kietrz 15:10

Racibórz – Głubczyce 15:25

Głubczyce – Kietrz 15:30 (przez Branice)

Racibórz – Dzierżkowice 15:45

Kietrz – Branice 15:50

Głubczyce – Opole 16:00

Opole – Głubczyce 16:30

Głubczyce – Racibórz 16:35

Racibórz – Głubczyce 17:25

Opole – Kietrz 18:00

Kietrz – Głubczyce 20:45

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje o

- Aneksie Nr 2 do Zarządzenia nr 6/2021 Prezesa Zarządu z dnia 17.01.2022r. w sprawie wprowadzenia nowej taryfy opłat w komunikacji na terenie działania Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o. o. 

- Aneksie Nr 3 do Zarządzenia nr 6/2021 Prezesa Zarządu z dnia 17.01.2022r. w sprawie wprowadzenia nowej taryfy opłat w komunikacji na terenie działania Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o. o. 

 

PDFZarządzenie nr 6_2021.pdf (3,70MB)

PDFAneks Nr 2 do Zarządzenia Nr 6_2021 z dnia 17.12.2021r..pdf (843,53KB)

PDFAneks Nr 3 do Zarządzenia Nr 6_2021 z dnia 17.12.2021r..pdf (1,33MB)

 

Nowy cennik biletów jednorazowych od 01.05.2022 - linki poniżej

PDFCennik - tabele - częśc 1.pdf (4,19MB)

PDFCennik - tabele - część 2.pdf (3,98MB)

 

Cennik biletów jednorazowych do 30.04.2022 - linki poniżej

PDFCennik do 30.04.2022 - tebele - część 1.pdf (6,94MB)

PDFCennik do 30.04.2022 - tabele - część 2.pdf (6,96MB)

PDFCennik do 30.04.2022 - tabele - część 3.pdf (7,33MB)

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 11.04.2022 r. odjazdy kursów z Raciborza odbywać będą się z dworca autobusowego w Raciborzu ze stanowiska numer 9

 Z Raciborza kursujemy od poniedziałku do piątku:

- Racibórz – Głubczyce, wyjazd z Raciborza o godzinie: 06:50, 08:50, 13:00, 15:25, 17:25

- Racibórz - Branice, wyjazd z Raciborza o godzinie: 15:40

- Racibórz - Dzierżkowice wyjazd z Raciborza o godzinie: 15:45

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje również, że w wyniku zawarcia porozumienia z PKS w Raciborzu Sp. z o. o. sprzedaż biletów na nasze kursy odbywać będzie się nadal według dotychczasowych zasad.


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w Wielką Sobotę 16.04.2022r kursujemy tylko:

 

- Głubczyce – Opole, wyjazd z Głubczyc o godzinie: 08:10

- Opole – Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie: 10:30

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. nie kursuje w okresie Świąt Wielkanocnych, w dniach 17.04 i 18.04.2022r

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że zawiesza kursy:

w dniu 08.04.2022 - Głubczyce - Braciszów o godzinie 14:15 i Braciszów - Głubczyce o godzinie 15:00

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 04.04.2022 do Opola kursujemy:

 

od poniedziałku do piątku

- Głubczyce – Opole, wyjazd z Głubczyc o godzinie: 4:20, 05:30, 06:45, 07:40, 08:10, 09:10, 10:10, 11:30, 13:30, 14:20 i 16:00

- Opole – Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie: 06:50, 07:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:10, 15:40, 16:30 i 18:00

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

Aktualny rozkład jazdy PKS w Głubczycach Sp. z o. o. znajduje się w zakładce "Rozkład Jazdy"

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 03.04.2022 do Raciborza kursujemy:

 

od poniedziałku do piątku

- Głubczyce – Racibórz, przez Baborów, wyjazd z Głubczyc o godzinie: 05:45, 07:45, 11:30, 14:20, 16:35

- Racibórz – Głubczyce, wyjazd z Raciborza o godzinie: 06:50, 08:50, 13:00, 15:25, 17:25 

- Racibórz - Branice, wyjazd z Raciborza o godzinie: 15:40

- Racibórz - Dzierżkowice wyjazd z Raciborza o godzinie: 15:45

 

W Raciborzu odjazdy są z przystanku na ulicy Batorego.

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 02.04.2022 w weekendy kursujemy:

 

w soboty

- Głubczyce – Opole, wyjazd z Głubczyc o godzinie: 6:00, 8:10, 11:30, 13:30, 15:00 i 18:30

- Opole – Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie: 08:20, 10:30, 13:30, 16:30, 18:00 i 20:00

 

w niedziele

- Głubczyce – Opole, wyjazd z Głubczyc o godzinie: 8:10, 13:30, 16:30 i 18:30

- Opole – Głubczyce, wyjazd z Opola o godzinie: 10:30, 15:00, 18:00 i 20:00

- Głubczyce – Wrocław, wyjazd z Głubczyc o godzinie: 15:00

- Wrocław - Głubczyce, wyjazd z Wrocławia o godzinie: 18:40

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

W związku z utrudnieniami w realizacji rozkładu  jazdy autobusów pragniemy serdecznie przeprosić wszystkich pasażerów, którzy odczuli negatywne skutki prac modernizacyjnych. 

Dopilnujemy, aby w procedurach naszej firmy nastąpiły zmiany i nigdy więcej nie doszło do takich sytuacji. Przeanalizowaliśmy  proces podejmowania decyzji i wiemy już, że decyzja o tak szeroko zakrojonej zmianie dotychczas funkcjonującego rozkładu zapadła zbyt szybko, bez konsultacji z pasażerami. Jesteśmy pewni, że w przyszłości nie popełnimy już takiego błędu. Nie mniej jednak w dniu 1.04 utrudnienia nadal będą występować. 

Zdajemy sobie sprawę ze skali problemów, którą przysporzyliśmy naszym pasażerom. Każdemu z pracowników firmy jest ogromnie przykro, że budowane latami zaufanie do nas jako przewoźnika zostało nadszarpnięte. Dołożymy starań, aby niezwłocznie skorygować możliwe do poprawienia błędy. Prosimy o zgłaszanie sugestii na adres: .

Pragniemy zaznaczyć, że z uwagi na wielowątkowość wprowadzanych zmian, jak również ograniczone możliwości techniczne, prawne i kadrowe nie wszystkie zgłaszane sugestie będą mogły być  rozpatrzone pozytywnie lub będą wymagały dłuższego okresu procedowania - uzyskania stosownych zezwoleń, wydawanych w drodze decyzji administracyjnych. 

 

Zarząd i pracownicy PKS w Głubczycach Sp. z o.o.

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że nasze bilety można kupić on-line na naszej stronie internetowej poprzez zakładkę "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl

 


 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 31.03.2022 kursuje nowym rozkładem jazdy.

Nowy rozkład jazdy dostępny jest w zakładce "Rozkład Jazdy" a wszystkie kursy można znaleźć w zakładce "Wyszukiwanie Połączeń" oraz na stronie internetowej www.e-podroznik.pl

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że zawiesza kursy:

w dniu 30.03.2022 - Głubczyce - Braciszów o godzinie 14:15 i Braciszów - Głubczyce o godzinie 15:00

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że miesiąc KWIECIEŃ jest ostatnim miesiącem, w którym honorujemy bilety miesięczne zakupione na kursy PKS Racibórz.

 


 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że Kasa biletów miesięcznych w Raciborzu obsługuje sprzedaż biletów miesięcznych na kursy PKS Głubczyce tylko do 31.03.2022r.

 

Od 01.04.2022r. zapraszamy do zakupu biletów miesięcznych w Głubczycach ( ul. Kołłątaja 5 lub dworzec PKS) , Prudniku ( ul. Kościuszki 74)
i Głogówku ( Ul. Mickiewicza 12 -biuro podróży Ikar) oraz informujemy , że trwają prace nad uruchomieniem sprzedaży internetowej. 

 


 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje o Aneksie Nr 1 do Zarządzenia nr 6/2021 Prezesa Zarządu z dnia 17.01.2022r. w sprawie wprowadzenia nowej taryfy opłat w komunikacji na terenie działania Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o. o. 

PDFZarządzenie nr 6_2021.pdf (3,70MB)

PDFAneks Nr 1 do Zarządzenia Nr 6_2021 z dnia 17.12.2021r..pdf (1 006,34KB)

 

Nowy cennik - linki poniżej

 

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

SZANOWNI PODRÓŻNI

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje o Zarządzeniu nr 6/2021 Prezesa Zarządu z dnia 17.01.2022r. w sprawie wprowadzenia nowej taryfy opłat w komunikacji na terenie działania Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o. o. 

PDFZarządzenie nr 6_2021.pdf (3,70MB)

 

Nowy cennik - linki poniżej

 


INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że przystanek w Opolu na ulicy Wojska Polskiego w kierunku Prudnika i Opola został przeniesiony na ulicę Prószkowską.

 


 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

 

PKS w Głubczycach Sp. z o. o. informuje, że w dniu 18.02.2021 


 

 • Oferta pracy

  PKS w Głubczycach Sp. z o.o.

  Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

  Kierowcy autobusu

  Region: powiat głubczycki

  Podstawowe obowiązki:

  • Wykonywanie przewozów pasażerskich w komunikacji regularnej i okazjonalnej

  Wymagania:

  • Wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe
  • Aktualne prawo jazdy kat. D i świadectwo kwalifikacji
  • Posiadanie zaświadczenia o niekaralności
  • Odporność na stres
  • Komunikatywność, sumienność, operatywność i dynamizm w działaniu
  • Samodzielność i duże umiejętności samoorganizacji czasu pracy
  • Nienaganna prezentacja
  • Wysoka kultura osobista

  Oferujemy:

  • Umowę o prace na pełny etat od pierwszego dnia współpracy
  • Pomoc w zrobieniu kursu prawa jazdy kat D
  • Stałe wynagrodzenie
  • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym udział w szkoleniach zawodowych, możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych na kursach/szkoleniach
  • Pakiet socjalny wspierający aktywność i wypoczynek pracowników
  • Preferencyjne warunki korzystania z usług własnych

  Uwaga!

  Przy składaniu aplikacji, poza tradycyjnymi dokumentami aplikacyjnymi (CV i list motywacyjny) wymagamy przedstawienia kserokopii prawa jazdy.

   

  Aplikacje na stanowisko kierowcy autobusu rozpatrywane są przez okres całego roku.

   

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych:

  • Na adres e-mail: transport@pks.glubczyce.pl
  • Pocztą tradycyjną na adres przedsiębiorstwa PKS w Głubczycach Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 5, 48-100 Głubczyce

  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

   

  Prosimy o dopisanie do swojego CV następującej klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKS w Głubczycach Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.)”

  16
  09
 • 12
  03
 • zmiana konta

  UWAGA !!

  ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

  Informujemy, iż nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego naszej firmy. Nowe dane niezbędne do realizacji płatności na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
  w Głubczycach Sp. z o.o. :

  86 1140 1788 0000 3337 0400 1001

  mBank - Oddział Opole

  Prosimy o stosowanie nowego numeru od najbliższej płatności

  02
  03
 • informacja 25.02.2019

  SZANOWNI PODRÓŻNI
  Informujemy, że z dniem 01.03.2019 wprowadzamy następujące zmiany w rozkładzie jazdy:
  - Likwidacja kursu Głubczyce - Racibórz godz. odj. 18:35
  - Likwidacja kursu Racibórz - Głubczyce godz. odj. 20:20
  - Likwidacja kursu Kietrz - Głubczyce godz. odj. 16:50
  - Kurs Głubczyce - Racibórz godz. odj. 17:15 zmiana godziny na 16:30
  - Kurs Racibórz - Głubczyce godz. odj. 18:20 zmiana godziny na 17:35

  25
  02
 • 21
  12
 • Informacja 13.12.2018

  SZANOWNI PODRÓŻNI
  Informujemy, że od dnia 17.12.2018 przywracamy dwa zawieszone kursy relacji:
  Głubczyce - Opole 11:40 
  oraz Opole - Kietrz 14:10

  13
  12
 • Zmiana 03.12.2018

  !!! UWAGA !!!

   

  PKS w Głubczycach sp. z o.o. informuje, że od dnia 03.12.2018
  ZAWIESZA
  wykonywanie następujących kursów:

  GŁUBCZYCE – OPOLE odjazdy z Głubczyc 7:00, 11:40, 18:50

  OPOLE – GŁUBCZYCE odjazdy z Opola 11:20, 21:15

  OPOLE – KIETRZ odjazd z Opola 14:10

  GŁUBCZYCE – RACIBÓRZ odjazd z Głubczyc 6:25

  RACIBÓRZ – GŁUBCZYCE odjazd z Raciborza 7:25


  Kursy OPOLE – GŁUBCZYCE 9:10 i 13:30 ZMIANA OZNACZENIA

  Kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze oprócz świąt

  (zawieszony w soboty i niedziele)

  27
  11
 • Nowe ceny 01.12.2018

  SZANOWNI PODRÓŻNI
  Informujemy, że z dniem 01.12.2018 zostaje wprowadzony nowy cennik biletów.

  20
  11
 • Informacja 12.11.2018

  SZANOWNI PODRÓŻNI.

  Informujemy, że w poniedziałek 12.11.2018 obowiązuje

  NIEDZIELNY

  rozkład jazdy.

  Kurs do Wrocławia o 14:50 oraz z Wrocławia do Głubczyc o 18:50

  NIE BĘDZIE WYKONYWANY

  09
  11