×

Wyszukaj w serwisie

Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o. o.

Przepisy dla podróżnych

PRZEPISY  DLA  PODRÓŻNYCH  KORZYSTAJĄCYCH
Z  KOMUNIKACJI  SAMOCHODOWEJ
PKS W GŁUBCZYCACH  SP. Z O.O.

 

I          PODRÓŻNY  MA  PRAWO

1.  Pierwszeństwo zajęcia miejsca w autobusie, gdy posiada ważny bilet lub inny    

dokument uprawniający do przejazdu.

2.  Przewozić ze sobą bezpłatnie:

-  dzieci do lat 4, nie zajmujących osobnego miejsca w autobusie komunikacji zwykłej,

-  bagaż podręczny trzymany przez podróżnego na kolanach lub dla rozmieszczenia, 

   którego podróżny może rozporządzać przestrzenią nad i pod miejscem, które zajmuje,

-  wózek inwalidzki, jeżeli podróżny jest inwalidą poruszającym się przy pomocy wózka 

   inwalidzkiego.

3.  Przewozić psy, jeżeli trzymane są na smyczy i mają nałożony kaganiec oraz posiadają ważne świadectwo szczepienia. Niedopuszczalne jest trzymanie psa na miejscu siedzącym. Opłata za przewóz psa bez względu na jego wielkość wynosi jak za jedną sztukę bagażu wg tabeli opłat.

4.  Uzyskać zwrot należności za niewykorzystany bilet zgodnie z ustalonymi w tym zakresie   przepisami.

5.  Żądać od obsługi autobusu wszelkich informacji dotyczących przewozu (od kierowcy

 tylko w czasie postoju).

6.  Uzyskać od obsługi autobusu pomoc w razie nagłej choroby lub wypadku w czasie  

     podróży.

 

II        PODRÓŻNY  JEST  ZOBOWIĄZANY

1.  Przed rozpoczęciem podróży nabyć ważny bilet i okazać go obsłudze przy wejściu do  autobusu.

2.  Przy płaceniu za przejazd w autobusie żądać wydania biletu.

3.  Każdorazowo w momencie wsiadania do autobusu okazywać, bez wezwania kierowcy, bilet miesięczny wraz z dokumentami tożsamości, którego numer odnotowano na bilecie.

4.  Zgłosić obsłudze autobusu zamiar przedłużenia swojej podróży poza przystanek, do którego ma ważny bilet.

5.  Zachować bilet przez cały czas jazdy i okazywać na żądanie osób upoważnionych do kontroli lub obsługi autobusu.

6.  Wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi, tylko w czasie postoju autobusu oraz w sposób nieuciążliwy dla innych podróżnych.

7.  Wyrównać straty (zanieczyszczenia, uszkodzenia, zniszczenia wyposażenia autobusu) spowodowane przez siebie lub osoby pozostające pod opieką w czasie podróży.

8.  Stosować się do przepisów i komunikatów podawanych do wiadomości na terenie dworców, przystanków oraz w autobusie.

 

III      PODRÓŻNEMU  NIE  WOLNO

1.  Zajmować w autobusie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innego podróżnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy podróżny posiada bilet z wypisanym numerem miejsca.

2.  Otwierać drzwi autobusu podczas jazdy oraz zajmować miejsca w pobliżu kierowcy, w sposób powodujący ograniczenia pola widzenia lub utrudniający prowadzenie pojazdu.

3.  Zachowywać się w sposób utrudniający pracę obsłudze autobusu, organom kontroli oraz uciążliwy dla współpodróżnych.

4.  Wymuszać przyjęcie do przewozu autobusem przepełnionym.

5.  Zanieczyszczać pojazd, otwierać samowolnie okna, palić tytoń i jointy.

6.  Wyrzucać z autobusu przedmiotów mogących zagrozić zdrowiu lub spowodować straty materialne.

7.  Przewozić przedmiotów:

-  które mogą wyrządzić szkodę podróżnym lub zanieczyścić pojazd,

-  cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących i innych niebezpiecznych,

-  nabitej broni, żywych zwierząt (z wyjątkiem ptaków i ssaków), mebli i telewizorów bez oryginalnych fabrycznych opakowań.

8.  Przedsiębiorstwo nie dopuszcza do przewozu i ma prawo usunąć z autobusu osoby:

-  nieprzestrzegające obowiązujących przepisów,

-  nietrzeźwe, spożywające alkohol w autobusie, odmawiające zapłacenia za przejazd, zachowujące się nieodpowiednio,

-  które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla innych podróżnych, poprzez wezwanie pasażera do opuszczenia autobusu dobrowolnie lub przy pomocy funkcjonariusza policji na miejscu zajścia, lub zatrzymać autobus na najbliższym komisariacie policji.

 

IV      REKLAMACJE

1.  Podstawą do obliczenia zwracanej należności jest bilet niewykorzystany i zwrócony przewoźnikowi po uzyskaniu poświadczenia niewykorzystania tego biletu na przejazd.

2.  Poświadczenia o niewykorzystaniu biletu dokonuje dyżurny ruchu w punkcie odprawy przed terminem odjazdu autobusu.

3.  Zwrotu należności za niewykorzystany bilet na przejazd, zgodnie z przepisami, dokonuje:

-  kasa biletowa przed terminem odjazdu,

-  dyrekcja PKS prowadzącego dany kurs autobusowy, na podstawie wniesionej pisemnej reklamacji.

4.  Za wydanie wtórnika biletu miesięcznego pobierana jest opłata manipulacyjna.

 

V        INNE  POSTANOWIENIA

1.  Bilet miesięczny bez zaświadczenia oraz wpisanego jego numeru jest nieważny.

2.  Bilety noszące ślady podrabiania lub fałszowania są zatrzymywane, a sprawa kierowana jest do organów policji.

3.  Za uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu pobiera się opłaty umowne na podstawie kosztów obowiązujących w chwili powstania szkody.

4.  Osoby, które nie posiadają wykupionego biletu na określony kurs autobusowy, którym zamierzają odbyć podróż, mogą zająć miejsce w autobusie za zgodą kierowcy – konduktora.

5.  Nieznajomość przepisów nie zwalnia podróżnego od odpowiedzialności karnej za ich nieprzestrzeganie.

6.  Przy zakupie biletu ulgowego lub pobrania biletu bezpłatnego tzw. Zerowego, pasażer zobowiązany jest do okazania dokumentu upoważniającego do korzystania z usług.

7.  Kierowca jest upoważniony do kontroli biletów. Kierowca ma prawo i obowiązek do kontroli dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych i bezpłatnych.

 

VI      KARY  PIENIĘŻNE

1.  Za przejazd bez ważnego biletu – jako 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, obowiązującego przewoźnika.

2.  Za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do autobusu zwierząt i rzeczy, na przewóz których taryfa przewiduje opłaty, bez uiszczenia tych opłat lub też bez zachowania warunków rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych jako 20-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego przewoźnika.

3.  W przypadku uiszczenia opłaty bezpośrednio rewizorowi lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia biletu karnego kredytowego, wysokość opłaty dodatkowej (kary) ustalonej jak w pkt. 1 lub 2 obniża się o 30%.

4.  Niezależnie od opłaty dodatkowej (kary), podróżny zobowiązany jest do uiszczenia należności przewozowej (wykupić bilet u kierowcy).

5.  Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny, podróżny zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkowa ustaloną jako 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego przewoźnika.

 

Korespondencję należy kierować na adres:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

W GŁUBCZYCACH SP. Z O.O.

48 – 100 Głubczyce, ul. Kołłątaja 5, tel.: 077 485 30 71,  tel./fax: 077 485 30 72

e-mail: pksglub@op.onet.pl, www.pks.glubczyce.pl

 

PODSTAWA  PRAWNA:

Ustawa z dn. 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów. Dz. U. Nr175 poz. 1440 z 2002r. z późniejszymi zmianami oraz Ustawa z dn. 15 listopada1984r. Prawo Przewozowe Dz. U. nr 119 poz. 575 z 1995r.z późniejszymi zmianami. Taryfa przewozu osób z międzymiastowej komunikacji autobusowej.